Printlogga

Styrka skapar möjligheter

Fredrik von Oelreich har varit VD för Duni sedan 2007.

Lågkonjunkturen höll det gångna året i ett fast grepp och den globala ekonomin krympte med nästan en procent, i västvärlden med hela fyra procent. Företag runt om i världen har fått kämpa för att visa vinst. Även om de flesta länder nu är på väg ut ur lågkonjunkturen räknar många bedömare inte med någon snabb återhämtning.

Med det som bakgrund är det extra glädjande att återigen presentera ett år med både starka finanser och ett bra resultat.

Duni hade ett tufft 2009 med en försäljning som minskade med runt tre procent i fasta växelkurser. Jämfört med många andra branscher handlade det om en relativt modest minskning. Framför allt var marknaden svag under det första halvåret. Under andra halvåret stabiliserades efterfrågan gradvis.

Volymerna minskade något över lag men Dunis huvudmarknader klarade konjunktursvackan förhållandevis väl. Affärsområde Professional och den tyska marknaden var särskilda glädjeämnen. Inom Retail har resultatet stegvis förbättrats samtidigt som Tissue fick en vändning under andra halvåret.

Fördelaktiga valutakurser bidrog till att Duni kan rapportera ökad omsättning såväl som förbättrat resultat. Jag vill samtidigt framhålla att vi förstärkt vår position på många marknader. Det underliggande rörelseresultatet på 436 MSEK och rörelsemarginal på 10,3 % demonstrerar också den kraft som ryms i Dunis varumärke, unika koncept och nära relation till sina kunder.

Kraftigt reducerad nettoskuld

Finanskrisen och påföljande lågkonjunktur har på ett för många smärtsamt sätt visat betydelsen av solida och stabila finanser. Tack vare ett bra resultat och ett framgångsrikt arbete med att minska rörelsekapitalet, i första hand genom en kraftfull reduktion av varulager, genererade Duni ett mycket starkt kassaflöde under året på 626 MSEK. Det innebar att nettoskulden minskats från 1 100 MSEK till 631 MSEK vid utgången av 2009. Sammantaget ger detta en finansiell flexibilitet och styrka som skapar strategisk handlingsfrihet.

Stark utveckling i professional

Inom vårt största affärsområde Professional steg omsättningen med 4,1 % och visade tydligt vår position som den absolut ledande aktören inom premiumsegmentet.

Den viktiga tyska marknaden visade god motståndskraft i den svaga konjunkturen och mot slutet av året kunde en stabilisering skönjas på de flesta marknader med undantag av östra Europa. Vi ser dock positivt på den långsiktiga potentialen i regionen. I dagsläget förstärker vi vår närvaro på den ryska marknaden genom uppbyggnad av egen försäljningsorganisation i Moskvaområdet. I tider som dessa ser vi goda möjligheter att etablera en plattform för framtida tillväxt.

Med hjälp av en svag svensk krona men också tack vare ett framgångsrikt försvar av våra ledande marknadspositioner och de åtgärdsprogram som tidigt sattes in lyckades Professional lyfta rörelseresultatet till 402 MSEK från 368 MSEK. Lägre priser på insatsvaror spelade också en viktig roll för att hålla marginalerna uppe.

Den privata konsumtionen har varit dämpad i kölvattnet av lågkonjunkturen och inom affärsområdet Retail innebar även 2009 en utmaning. Ändå kan vi visa upp en relativt stabil försäljningsutveckling. Resultatet fortsätter att förbättras, men rörelsemarginalen på 2,2 % når ännu inte en tillfredsställande nivå.

På den tuffa brittiska marknaden har Duni stärkt sina positioner under året och arbetet med att fokusera på kundlönsamhet har givit resultat. Norden har också förbättrats och ett nytt samarbete med en extern partner inom försäljning skapar nya förutsättningar för tillväxt på den svenska marknaden med start 2010. Det är också glädjande att cirka 600 ICA-butiker i Norge nu valt att satsa på Dunis sortiment.

Inom Retail ligger tyngdpunkten på åtgärder för lönsam tillväxt på befintliga marknader. En viktig del i det arbetet är en kontinuerlig förbättring i produktmixen och ett idogt arbete med sortimentsoptimering.

För affärsområdet Tissue var 2009 ett turbulent år med ett svagt första halvår som föranledde produktionsstopp i bruken för att undvika lageruppbyggnader. Lagerneddragningar och minskad försäljning hos större externa kunder var huvudorsaker till detta. Andra halvåret bjöd på ökad efterfrågan från i synnerhet hygiensektorn och Tissue avslutade 2009 med i stort sett oförändrad omsättning. Rörelseresultatet tyngdes dock av produktionsstopp och en mindre förmånlig produktmix än tidigare.

Duni har klarat nedgången

Förutsatt att vi nu passerat botten på lågkonjunkturen kan vi konstatera att Duni stått emot nedgången väl. Bakgrunden är att vi agerar på marknader som är relativt sett mindre känsliga för en lågkonjunktur i kombination med Dunis unika affärsmodell och starka försäljningsorganisation.

Utvecklingen mot att ersätta linneservetter och linnedukar med pappersbaserade produkter av premiumkvalitet fortgår också i en sämre konjunktur. Dessutom fortsätter take-away-segmentet att expandera som en följd av förändrade levnadsvanor.

Det åtgärdsprogram som sjösattes på ett tidigt stadium gav full effekt under andra halvåret 2009 och uppnådde de besparingar på helårsbasis om 50 MSEK som tidigare annonserats. Det visar vikten av att i tid och med tillräcklig kraft anpassa kostnadskostymen när förutsättningarna på marknaden snabbt ändras.

Miljö i fokus

Under 2009 skruvade Duni upp ambitionsnivån inom miljöarbetet ytterligare. Basen är den nya miljöpolicy med ambitiösa mål som lades fast i slutet på 2008. Vi höjer nu aktivitetsnivån och ska vara innovativa och branschledare även här. Produkter, produktion och distribution ska ha så liten inverkan på miljön som möjligt. Den nya biobränslepanna som beräknas starta under andra halvåret 2010 kommer att ge Duni en god hjälp att nå sina miljömål. Dessutom har en koncernövergripande miljöchef tillträtt under året för att ytterligare öka effektiviteten i miljöarbetet. Under 2009 fick Duni FSC-certifiering för 90 % av sina pappersbaserade produkter. Det innebär att råvaran kommer från miljömässigt hållbara skogsbruk (FSC - Forest Stewardship Council).

Möjligheter och utmaningar

Botten i konjunkturen har sannolikt passerats men utvecklingen den närmaste tiden är osäker och vi räknar med en långsam återhämtning. Trots en svag konjunktur har priserna på viktiga råmaterial fortsatt öka i snabb takt under senare tid, vilket är en utmaning att hantera när efterfrågan fortfarande är på en låg nivå.

Samtidigt finns möjligheter till geografisk expansion och breddning mot nya HoReCa-koncept. Nya innovativa produkter och koncept skapar förutsättningar för fortsatta framgångar. Duni är idag finansiellt starkt och väl positionerat för att både tackla utmaningar och ta tillvara möjligheterna på marknaden.

Malmö i mars 2010
Fredrik von Oelreich
Verkställande direktör och koncernchef

Fredrik von Oelreich har varit VD för Duni sedan 2007.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger