Printlogga

Koncernens förvaltningsberättelse

Duni är en av Europas ledande aktörer inom attraktiva kvalitetsprodukter och koncept för bordsdukning samt för förpackningar för ”take-away”. Koncernen har en ledande position genom kombinationen av hög kvalitet, etablerade kundrelationer och ett välrenommerat varumärke samt stark lokal närvaro i Europa. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Professional, Retail och Tissue.

Affärsområde Professional erbjuder Dunis koncept och produkter i huvudsak till hotell, restauranger och cateringföretag. Erbjudandet omfattar bords- och serveringsprodukter såsom servetter, dukar, tabletter, ljus samt serveringsprodukter som glas, koppar, bestick antingen producerade i plast eller papper. Duni har en marknadsledande position i Benelux, Norden, Tyskland, Schweiz, Frankrike och Storbritannien. Affärsområde Professional erbjuder också kundanpassade förpackningslösningar för matförvaring vid försäljning av måltider för ”take-away” och catering. Duni har som nischaktör inom detta område en ledande position i Norden. Affärsområde Professional svarar för omkring 68 procent av Dunis omsättning.

Inom affärsområde Retail erbjuder Duni konsumentprodukter till främst detaljhandeln. Sortimentet omfattar servetter, dukar, ljus, glas, bestick och i ökad utsträckning olika sortimentserbjudanden. Produkterna marknadsförs huvudsakligen under varumärket Duni. Duni utvecklar och tillverkar, i begränsad omfattning, även produkter för kunder som marknadsför dessa under eget varumärke. Duni har en ledande position i Benelux, Norden, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Affärsområdet svarar för omkring 19 procent av Dunis omsättning.

Affärsområde Tissue producerar mjukpapper som används i produkter inom de övriga affärsområdena samt är underleverantör till externa kunder inom framförallt hygienindustrin. Tissue svarar för cirka 13 procent av Dunis omsättning.

Produkt- och konceptutveckling

Inom produktutveckling arbetar Duni med såväl ny design och färgsättning som nya material och lösningar. Duni har fokus på produkt- och konceptutveckling, med en unik styrka inom form, design och funktionalitet. Dunis innovationsprocess kännetecknas av förmågan att snabbt och flexibelt kunna utveckla nya kollektioner, koncept och produkter som skapar ett tydligt mervärde för de olika kundkategorierna på marknaden.

Duni driver främst utvecklingen inom de marknadssegment där koncernen traditionellt har en ledande ställning. Koncernen fortsätter samtidigt att vidareutveckla nya produkter och koncept för nya segment.

Marknadsutveckling 

Efterfrågan på de flesta av Dunis marknader var under året förhållandevis svag som en konsekvens av konjunkturläget. Efterfrågesituationen var i synnerhet svag under det första halvåret medan läget stabiliserades något under det andra halvåret.  

Hotell- och restaurangnäringen påverkades negativt av den svaga konjunkturen. Den långsiktiga trenden pekar dock fortsatt mot flera restaurangbesök och en ökning av antal hotellnätter, i huvudsak drivet av förändrade konsumtionsmönster och ekonomisk tillväxt. Nya restaurangkoncept, såsom färdiglagad mat i livsmedelsbutiker, ”take away” och snabbservicerestauranger fortsätter att öka i antal och dessa koncept tar en allt större marknadsandel.

Efterfrågan inom Retail har under året varit relativt stabil på de flesta marknader. Vi har dock inom vissa marknader kunnat observera att flera dagligvarukedjor, till följd av konjunkturläget, ökat sin fokusering på lågprisprodukter. Samtidigt har trenden att dagligvaruhandeln utvecklar och marknadsför egna varumärken inom Dunis segment stagnerat något och på sikt ser vi att varumärkesbaserade produkter kan komma att återta utrymme i sortimentet.

Inom Tissue har efterfrågan på torrformerat mjukpapper (airlaid) till hygienindustrin minskat något. Framförallt det första halvåret var svagt med en återhämtning under det andra halvåret.

Framtidsutsikter

Efterfrågan på lång sikt drivs framförallt av ökad köpkraft i kombination med ändrade vanor vilka för med sig att en ökad andel måltider äts utanför hemmet. Därutöver påverkas efterfrågan för Dunis produkter gynnsamt av att allt fler restauranger väljer att ersätta linne med engångslösningar av premiumkvalitet. Vidare bedöms tillväxten inom ”take-away” segmentet att fortsätta då antalet enmanshushåll ökar och urbaniseringen fortsätter.

I det korta perspektivet syns alltjämt en långsam återhämtning från det svaga marknadsläget. Samtidigt har priserna på viktiga råmaterial ökat i snabb takt under det andra halvåret vilket blir en utmaning att hantera när efterfrågan fortfarande är svag.

Rapportering  

Årsredovisningen omfattar räkenskapsåret 2009. Föregående år avser räkenskapsåret 2008.

Det redovisade rörelseresultatet inkluderar två jämförelsestörande poster; en omstruktureringskostnad om 2 (41) MSEK, främst hänförlig till rationaliseringsåtgärder inom produktionen, samt en orealiserad värderingseffekt av el- och valutaderivat om 54 (-48) MSEK. Rörelseresultatet kommenteras i texten nedan exklusive dessa jämförelsestörande poster.               

Jämförelsestörande poster

MSEK20092008
Underliggande rörelseresultat436414
Orealiserade värdeförändringar av derivatinstrument 54 -48
Omstruktureringskostnader -2-41
Redovisat rörelseresultat488326

Omsättning

Dunis nettoomsättning uppgick till 4 220 (4 099) MSEK. Årets försäljning innebär en ökning med 3,0 procent, en förbättring som kan härledas till den svaga svenska kronan. Med oförändrade valutakurser från föregående år skulle nettoomsättningen vara 230 MSEK lägre för året det vill säga en försäljningsminskning om 2,7 procent i fasta växelkurser.

Duni har under 2009 haft en ökad försäljning om 4,1 procent inom affärsområdet Professional. I fasta växelkurser motsvarar det dock en omsättningsminskning om 2,8 procent. Då marknadsutvecklingen generellt sett under året var svag innebär detta en försäljningsutveckling som är något bättre än marknaden. Den svaga konjunkturen medförde att försäljningen utvecklades ogynnsamt i södra och östra Europa medan flera marknader i Centraleuropa, i synnerhet Tyskland, uppvisade en stabil försäljning. Förpackningslösningar för färdiglagad mat utvecklas fortfarande gynnsamt.

Inom affärsområdet Retail har omsättningen utvecklats positivt med en uppgång på 1,9 procent jämfört med samma period föregående år. I fasta växelkurser motsvarar det en minskning om 3,0 procent. Norden är på grund av strukturella förändringar den marknad som haft den svagaste utvecklingen.

Inom affärsområdet Tissue har omsättningen, främst beroende på låg leveransvolym under andra kvartalet, minskat med 1,5 procent.

Resultat

Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 436 (414) MSEK. Med oförändrade valutakurser från föregående år skulle rörelseresultatet vara 54 MSEK lägre för året.
Resultatuppgången beror, förutom valutakursutvecklingen, på lägre råmaterialpriser samt genomförda kostnadsbesparingar. Lägre volymer har påverkat resultatet negativt.

Finansnettot uppgick till -43 (-75) MSEK. De externa räntekostnaderna är lägre än föregående år tack vare en minskad skuldsättning och lägre räntor. Resultat före skatt uppgick till 444 (251) MSEK.  

För räkenskapsåret redovisades en skattekostnad om 108 (60) MSEK. Under året har den uppskjutna skattefordran relaterad till förlustavdrag reducerats med 22 (45) MSEK. 

Årets resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till 336 (191) MSEK. Resultatet från avvecklade verksamheter uppgick till 0 (6) MSEK. Koncernens samlade resultat uppgick till 336 (197) MSEK. 

Investeringar  

Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 121 (139) MSEK. Investeringarna är framförallt relaterade till koncernens större produktionsanläggningar i Polen, Tyskland och Sverige. Av- och nedskrivningar uppgick till 102 (97) MSEK.

Under året har beslut tagits om att investera i en ny biobränslepanna till ett värde av ca 55 MSEK vid pappersbruket i Skåpafors. Den nya pannan kommer att minska koldioxidutsläppen, då användandet av fossila bränslen minskar markant. Den kommer också att minska deponeringen. Biobränslepannan kommer att tas i drift under det andra halvåret 2010.

Kassaflöde och finansiell ställning 

Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 626 (274) MSEK.

Koncernens balansomslutning uppgick per den 31 december till 3 489 (3 811) MSEK. Minskningen beror främst på att Duni under en tid vidtagit systematiska åtgärder för ett förbättrat varuflöde och en effektiv uppföljning av kundkrediter som har gett betydande effekt på rörelsekapitalet vilket således även återspeglas i det starka kassaflödet.

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick till 631 MSEK. I december 2008 uppgick den räntebärande nettoskulden till 1 100 MSEK. De externa lånen har amorterats netto under året med 391 MSEK.

Operativa och finansiella risker

Duni är exponerat för ett flertal rörelserisker som det är väsentligt att hantera.

Utvecklingen av attraktiva sortimentskollektioner och i synnerhet julkollektionen är mycket viktig för att Duni skall uppnå en god försäljnings- och resultatutveckling. Duni arbetar med detta genom att ständigt utveckla sitt sortiment. Ungefär 25 % av kollektionen byts ut varje år för att möta och skapa nya trender.

En försämrad konjunktur under en längre period i Europa skulle kunna leda till färre antal restaurangbesök, minskad konsumtion i konsumentledet och ökad priskonkurrens vilket kan påverka volymer och bruttomarginaler.

Styrning och hantering av fluktuationer i priser för råmaterial och energi har stor påverkan på Dunis konkurrenskraft.  

Att Duni inte tillämpar säkringsredovisning innebär en ökad redovisningsmässig exponering då orealiserade omvärderingar av derivatinstrument redovisas mot resultaträkningen. Under det andra kvartalet 2009 fattade styrelsen beslut om att upphöra med valutasäkring av framtida operativa flöden.

Dunis finansförvaltning och dess hantering av finansiella risker regleras av en finanspolicy antagen av styrelsen. Detta arbete leds och hanteras av koncernens finansfunktion, vilken ingår som en enhet inom moderbolaget. Koncernen delar in de finansiella riskerna i marknadsrisk, bestående av valutarisk, prisrisk och ränterisk samt kreditrisk och likviditetsrisk. Dessa risker kontrolleras i en övergripande riskhanteringspolicy som fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.

Vad beträffar Dunis långfristiga finansiering är den sedan 2007 säkerställd genom ett finansieringsavtal som löper till och med 2012. Se vidare Not 3 beträffande riskhantering.  

Rättsliga tvister

Ett fåtal tvister av mindre belopp rörande kund- och leverantörsförhållanden samt immateriella rättigheter är pågående vid bokslutstidpunkten. I årsbokslutet har reserver bokförts som enligt ledningens bedömning täcker eventuellt negativa utfall av dessa tvister.

Miljö

Duni antog under slutet av 2008 en ny miljöstrategi med policy och mål omfattande utveckling och information kring produkter, effektiv och kontrollerad produktion samt kunskap och kommunikation ur ett miljöperspektiv.

Miljö- och kvalitetssystem enligt 1SO 14001 och ISO 9001 är införda och certifierade vid koncernens samtliga produktionsenheter. Leverantörer utvärderas enligt koncernens uppförandekod, som omfattar såväl miljö- som socialt ansvar.

Duni erhöll under 2009 FSC-certifikat DNV- COC/CW - 0000148 för försäljning, tillverkning och distribution av bland annat servetter, dukar och serveringsartiklar. Certifikatet ska säkerställa att Dunis pappersprodukter kommer från hållbart skogsbruk.

Rexcell Tissue & Airlaid AB bedriver två tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken i svensk lagstiftning. Koncernen har tillstånd för tillverkning av 45 000 ton våtformerat mjukpapper per år och 26 000 ton torrformerat mjukpapper per år vid bruket i Skåpafors och 10 000 ton torrformerat mjukpapper i Dals Långed. Bruken har beviljats tillstånd för utsläpp av koldioxid, CO2, av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Tilldelningen av utsläppsrätter är 2 779 ton i Dals Långed och 14 154 ton i Skåpafors.

Styrelsens arbete

Styrelsen skall enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst tolv ledamöter. Styrelsen bestod under året fram till årsstämman av sex ledamöter och därefter av fem ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter med en suppleant. Styrelsen hade 10 protokollförda styrelsemöten under räkenskapsåret.

Vid årsstämman den 6 maj 2009 valdes Tomas Gustavsson in som ny styrelseledamot. Till ny styrelseordförande valdes Anders Bülow efter att den tidigare styrelseordföranden Peter Nilsson undanbett sig omval.

En arbetsordning anger riktlinjerna för styrelsens arbete samt beskriver arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Riktlinjerna för styrelsens arbete skall säkerställa att styrelsen har en allsidig information och att alla viktiga aspekter av koncernens verksamhet tas upp till behandling. Arbetsordningen revideras och fastställs av styrelsen varje år. Revisorerna rapporterar till styrelsen sina iakttagelser från de granskningar som genomförts och bedömningen av koncernens interna kontroll. 

Styrelsen har två utskott, ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Ersättningsutskottet behandlar frågor om ersättning till ledande befattningshavare samt förhandlar med VD om dennes ersättning utifrån riktlinjer som antas på årsstämman. På årsstämman den 6 maj 2009 fastställdes de av styrelsens föreslagna riktlinjer för VD och övriga ledande befattningshavare för det kommande året, se vidare Not 13 .  

Revisionsutskottet bereder styrelsens arbete med att granska rutinerna för koncernens riskhantering, styrning och kontroll, finansiell rapportering och skattesituation. Revisionsutskottet har för detta arbete löpande kontakter med finansdirektören samt bolagets revisorer.

Medarbetare

För Dunis fortsatta utveckling, framställning samt marknadsföring av framgångsrika produkter och koncept inom bordsdukning och förpackningar för ”take away” är initiativ och insatser av personalen av avgörande betydelse. Duni genomför därför kontinuerligt insatser för att rekrytera och utveckla medarbetare. Utvecklingsinsatser genomförs såväl vad gäller kompetens som ledarskapsutveckling och Duni strävar efter att varje anställd skall ha en handlingsplan för sin egen utveckling.

Antalet anställda var den 31 december 2009, 1 906 stycken. I december 2008 var antalet anställda 1 952 stycken. Minskningen av antalet anställda är till stor del ett resultat av de rationaliseringsåtgärder som initierades vid slutet av 2008.

Duni har under året genomfört ett utvecklings- och utbildningsprogram för ett tiotal yngre chefer och medarbetare.

Ersättning till vd och ledande befattningshavare

Det föreslås att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

"Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen skall normalt utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen skall baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara resultatmål. Den rörliga lönen skall aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida skall uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 18 månadslöner. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen skall i det normala fallet vara 65 år men i inga fall vara lägre än 62 år. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det."

För mer information angående ersättning till VD och ledande befattningshavare se vidare Not 13 .

Utländska bolag och filialer

Koncernen har verksamhet i 17 länder, inklusive moderbolagets filial i Turkiet. Denna filial är dock under avveckling.

Väsentliga händelser efter 31 december 2009

Inga händelser av vikt har inträffat efter den 31 december 2009.  

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger