Printlogga

Kalendarium

Årsstämma den 5 maj 2010

Årsstämma hålls på Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13A, Malmö onsdagen den 5 maj 2010 kl 15.00. Inregistrering från klockan 14.15.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken senast den 28 april 2010, dels anmäla sig senast samma dag till något av följande alternativ:

  • per telefon +46 40 10 62 00
  • per post till Duni AB, Bolagsstämma, Box 237, 201 22 Malmö
  • per e-post bolagsstamma@duni.com
  • per fax +46 40 39 66 30

Vid anmälan skall aktieägare uppge:

  • namn
  • personnummer/organisationsnummer
  • adress och telefonnummer
  • antal aktier

Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier ska, för att ha rösträtt på årsstämman, av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering ett par bankdagar före den 28 april 2010.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 SEK per aktie eller 117 MSEK. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås till den 10 maj 2010. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen utbetalas den 14 maj.

Duni ABs valberedning

Dunis valberedning har följande sammansättning:
Anders Bülow, ordförande i Duni AB, tillika valberedningens ordförande
Rune Andersson, Mellby Gård Investerings AB
Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC 
Göran Espelund, Lannebo Fonder

Valberedningen har till uppgift att till årsstämman lämna förslag till val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter och arvoden till dessa.

Fullständig information avseende årsstämman återfinns på bolagets hemsida.

Tidplan för ekonomisk information:

Publiceringstillfällen

Delårsrapport, januari–mars 2010 29 april, 2010
Delårsrapport, januari–juni 2010 16 juli, 2010
Delårsrapport, januari–september 2010 27 oktober, 2010.

Boksluts- och delårsrapporter publiceras på svenska och engelska och kan laddas hem från Dunis hemsida. Rapporterna kan också beställas från Duni AB.

Årsredovisningen produceras på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader i versionerna hänvisas till den svenska texten.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger