Printlogga

Balansräkning, koncernen

MSEK Not 2009 2008
TILLGÅNGAR 1 2 3 4 5
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 22
Goodwill 1 199 1 199
Aktiverade utvecklingskostnader 26 20
Varumärken och licenser 3 5
Summa immateriella anläggningstillgångar           1 228 1 224
 
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 23 48 52
Maskiner och andra tekniska anläggningar 24 339 331
Inventarier, verktyg och installationer 25 62 64
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 26 61 67
Summa materiella anläggningstillgångar           510 514
 
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 20 324 367
Andra långfristiga fordringar 28 12 2
Summa finansiella anläggningstillgångar           336 369
 
Summa anläggningstillgångar           2 074 2 107
 
Omsättningstillgångar
Varulager 10
Råvaror och förnödenheter 101 103
Varor under tillverkning 15 22
Färdigvarulager och handelsvaror 260 412
Förskott till leverantörer 6 5
Summa varulager           382 542
 
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 29 640 731
Derivatinstrument 30 10 12
Skattefordringar 36 31
Övriga fordringar 29 68 98
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 31 49 41
Summa kortfristiga fordringar           803 913
 
Likvida medel 230 249
Summa omsättningstillgångar           1 415 1 704
 
SUMMA TILLGÅNGAR 3 489 3 811
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 2 3 4 5
Eget kapital
Aktiekapital 21 59 59
Övrigt tillskjutet kapital 1 681 1 681
Reserver 49 55
Ansamlad förlust inklusive årets resultat 0 -251
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare           1 789 1 544
 
Långfristiga skulder 32
Checkräkningskredit 32 13 5
Banklån 32 669 1 146
Uppskjuten skatteskuld 20 26 28
Avsättningar till pensioner 34 190 201
Summa långfristiga skulder           898 1 380
 
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 344 358
Skatteskulder 7 3
Derivatinstrument 30 2 59
Övriga skulder 62 59
Avsättning till omstruktureringsreserv 9 15 44
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 372 364
Summa kortfristiga skulder           802 887
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER           3 489 3 811
 
Ställda säkerheter 36 - -
Eventualförpliktelser 36 72 42
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger