Printlogga

Affärsområde Professional

Fokus på tillväxtnischer inom stabila marknader

Efter en något trög inledning för Affärsområde Professional tog såväl tillväxt som lönsamhet fart under det andra halvåret 2013. Omsättningen steg till 2 702 (2 682) MSEK och lönsamheten till 356 (337) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,2 (12,6) procent.

Affärsområdet består av två kundkategorier, Table Top och Meal Service. Table Top agerar primärt mot hotell och restauranger medan Meal Service arbetar mot större kedjedrivna restaurang- och cafékoncept med en stor andel take-away, men också mot aktörer inom offentlig sektor och olika former av catering. De båda kategorierna agerar i huvudsak gentemot olika beslutsfattare och tillfredsställer olika behov med olika produkter. För Table Top handlar det om produkter på det dukade bordet för att skapa atmosfär och bekvämlighet. Meal Service fokuserar på funktionella förpacknings- och serveringslösningar.

Specialiserade och effektivare säljorganisationer

En stor del av det interna arbetet under året har fokuserat på att utveckla säljorganisationen. Säljmässigt har det utkristalliserats två specialiserade organisationer, en inom Table Top och en inom Meal Service. De är var och en specialist på ett smalare sortiment, vilket ger ett effektivare försäljningsarbete.

För kunderna innebär förändringen att de möter två experter som kan sina områden ännu bättre. I de flesta större kundinteraktioner bedöms detta vara en stor konkurrensfördel. Inom grossistsidan agerar Table Top och Meal Service i stort sett mot samma kunder, vilket kräver en intern koordinering av aktiviteterna mellan de båda kundkategoriernas säljorganisation.

Offensiv mot utvalda tillväxtområden

Table Top stod för cirka 80 procent av affärsområdets omsättning under 2013. Table Top agerar till stor del på marknader som är mogna och som övergripande har låg eller ingen tillväxt. Länge har Table Top fokuserat på att försvara de positioner som byggts upp inom premiumsegmentet. Under 2013 definierade Table Top ett antal områden, både geografiska marknader och produktområden, där det finns en högre tillväxt och där det finns möjlighet för Duni att öka närvaron för att agera offensivare.

Att identifiera geografiska områden i Europa med tillväxt har varit en utmaning de senaste åren när de flesta europeiska länder befunnit sig i en svår ekonomisk situation. Det har ytterligare bidragit till den övergripande stagnationen på marknaden, inte minst i de länder som Duni för några år sedan betraktade som tillväxtmarknader; till exempel södra Europa.

Historiskt är Tyskland, de nordiska länderna och Benelux-länderna de starkaste marknaderna för Table Top. Under 2013 har strategin på dessa marknader fortsatt varit att försvara positionerna för att kunna vara offensiv i andra länder, framför allt i Italien och England.

Satsning i södra Europa

Ett fokusområde under 2013 har varit södra Europa där affärsområdet utvecklat produkter och erbjudanden specifikt anpassade för den marknaden. Satsningen har varit framgångsrik och kommer att fortsätta under de närmaste åren.

Återtagit god position i England

Till skillnad från länderna i södra Europa domineras den engelska marknaden av ett fåtal grossister. Under 2013 har Table Top agerat strukturerat och återtagit en position på marknaden.

Ljus och tillbehör – en naturlig del av erbjudandet

Under 2013 har Table Top även haft större fokus på Dunis tredje produktkategori: ”Ljus och tillbehör”. För Table Top är den typen av produkter strategiskt viktiga för att kunna erbjuda ett attraktivt och heltäckande koncept för det dukade bordet. Table Top har under året breddat sortimentet och framgångsrikt sökt leverantörer i Asien för att öka sin konkurrenskraft.

Kundkategorier

Hotell 
Hotellbranschen är mindre fragmenterad än restaurangbranschen. Hotellverksamhet har oftast en integrerad restaurangverksamhet och bedrivs ofta i kedjor med centraliserade inköp. Hotell med högre kvalitet och prisnivå står för den helt övervägande delen av inköpen av Dunis premiumprodukter.

Restauranger 
Restaurangbranschen är mycket fragmenterad, kedjor förekommer och ofta med väl definierade verksamhetskoncept. Utvecklingen inom restaurangbranschen går mot en tydligare segmentering där strategier avseende kvalitet, livsstil och prisnivå ligger till grund för och styr verksamhetens inriktning. Restauranger med högre kvalitet och prisnivå svarar för den helt övervägande delen av inköpen av Dunis premiumprodukter, det vill säga produkter av högre kvalitet, ofta djupfärgade eller försedda med färgtryck. Take-away är ett snabbt växande segment inom restaurangbranschen där Duni utvecklar produkter i nära samarbete med kunder.

Catering 
De större företagen inom cateringbranschen erbjuder och driver förutom catering även storköksverksamhet inom både den privata och offentliga sektorn. Inom så kallad kontraktscatering respektive koncessionscatering domineras marknaden av ett fåtal stora aktörer med internationell verksamhet. Dessutom finns ett mycket stort antal mindre aktörer.

Offentlig sektor
Den offentliga sektorn är ett område som ligger utanför den normala HoReCa-branschen men där måltidstillfällen och livsmedelshantering är en viktig del som ökar i betydelse och krav.

Innehåll

Affärsområdets strategi i korthet:

  • Ledande inom premiumsegmentet.
  • Tillväxt genom geografisk expansion med fokus på ökade marknadsandelar i södra och östra Europa samt Storbritannien.
  • Dra fördel av nya trender och koncept på HoReCa-marknaden såsom ökad efterfrågan inom take-away.
2013 2012
Omsättning, MSEK 2 702 2 682
Rörelseresultat, MSEK 356 337
Rörelsemarginal, % 13,2 12,6
Del av koncernens totala omsättning, % 71 73

Nettoomsättning och rörelseresultat, MSEK

Nettoomsättning Underliggande rörelseresultat
2009 2885 402
2010 2783 384
2011 2766 357
2012 2682 337
2013 2702 356

Nettoomsättning per produktgrupp, %

%
Servetter 49
Ljus 6
Förpackningslösningar 10
Serveringsprodukter 10
Bordsdukar 23
Övrigt 2

Nettoomsättning per geografisk region, %

%
Norden 23
S. och Ö. Europa 17
Centrala Europa 57
Övriga 3

Andel av koncernens totala omsättning, %

%
Professional 73
Consumer 15
Tissue 12
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger