Printlogga

Our Blue Mission

Ren atmosfär. God anda. Fullt ansvar.

”Our Blue Mission” är Dunis strävan mot ett ansvarsfullt företagande. Det innebär att Duni verkar för att skapa en ren atmosfär, en god anda och tar fullt ansvar.

Atmosfär

En bra atmosfär är en förutsättning för livet på jorden och av största vikt för Duni. Vi är beroende av rent vatten, ren luft och rena jordar. Både som människor och som företag. Att värna om klimatet och miljön lägger grunden för vår framtida verksamhet.

”Duni arbetar aktivt för att minska företagets koldioxidavtryck. Duni inser att industrin måste ta ledningen och hitta nya arbetsmetoder, nya material och ny teknik för att minimera produkternas och verksamhetens påverkan på klimatet.”

Anda

Det är människor som får saker och ting att hända. Det gör de när de mår bra och känner sig trygga och engagerade. Ambitionen att skapa en anda där alla våra kunder, medarbetare och leverantörer känner sig väl bemötta är djupt rotad inom Duni.

”Dunis arbetsmiljö kännetecknas av respekt för alla människors lika värde, oavsett kön, etnisk bakgrund, nationalitet, religion, funktionsnedsättningar eller andra olikheter som inte påverkar förmågan att göra ett bra jobb.”

Ansvar

För att ta vårt ansvar som företag måste vi se till att Dunis produkter – vår kärnverksamhet – håller vad de lovar. Vi tror att det som är bra för människor och miljö även är bra för Dunis lönsamhet.

”Som marknadsledande företag har Duni en förväntan på sig från kunderna att följa högt satta etiska och miljömässiga standarder. Dunis riktlinjer för socialt ansvar följer nationella lagar och regelverk och gäller utan undantag för alla anställda och inom alla affärsområden.”

Ur Dunis ”Our Blue Mission”

MS_CSR_flat.jpg

Produkterna är kärnan i Dunis värdekedja

Duni erbjuder ett konkurrenskraftigt produktsortiment ur ett hållbarhetsperspektiv. Med fokus på ansvarsfullt utvunnen råvara och effektiv produktion söker Duni innovativa lösningar för kontinuerligt förbättrad miljöprofil. Huvuddelen av Dunis produkter är gjorda av den förnyelsebara råvaran papper, som kommer från ansvarsfullt skötta skogsbruk certifierade enligt FSC®.

Tillverkningen är certifierad enligt ISO 14001 och Duni kräver att koncernens underleverantörer arbetar systematiskt inom miljöområdet. Utvecklingsarbetet är inriktat på resurseffektiva material som är förnyelsebara (växtbaserade), komposterbara eller från certifierad råvara.

- Det är Dunis ambition att informationen om produkternas miljö- och säkerhetsprofil ska vara baserad på fakta och lätt för konsumenten att förstå, säger Elisabeth Gierow, som är ansvarig för Dunis CSR- och kvalitetsfrågor. Som en del i det arbetet har Duni beställt livscykelstudier av servetter och dukar (se www.duni.se för att läsa rapporterna).

- Dunis produkter är främst avsedda för kontakt med livsmedel. Det medför ett ansvar att garantera säkerheten för definierad användning. Dunis produkter är testade för att säkerställa att Duni inte överskrider de stränga gränsvärden som till exempel finns för att förhindra kemikalier från plast eller färger att passera in i livsmedel. Dunis ljus uppfyller kraven i RAL-kvalitetsstandard och Duni erbjuder även ljus med Svanen miljömärkning.

Dunis egna produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 14001, miljöledningssystem och ISO 9001, kvalitetsledningssystem.

Dunis konverteringsanläggningar är certifierade för BRC-CP (British Retail Consortium-Konsumentprodukter) inom området produktsäkerhet och kvalitet.

Uppförandekod för Duni och företagets leverantörer

Som marknadsledare med inriktning på tillväxt i nya marknadssegment och geografiska områden, är det viktigt att Duni motsvarar kundernas förväntningar på att företaget följer höga etiska krav. Dunis riktlinjer för socialt ansvarstagande utgörs av en uppförandekod (både för Duni och leverantörer) inom mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, samt rutiner för affärsetik, krishantering och stöd för välgörande ändamål.

Riktlinjerna gäller för alla anställda och inom samtliga affärsområden, utan undantag, i tillägg till att samtliga ska uppfylla nationella lagar och bestämmelser.

Leverantörskedjan

Duni genomför årliga revisioner av och uppföljningsbesök på leverantörernas produktionsanläggningar för att säkerställa att Dunis krav följs. Duni tillämpar samma krav på alla underleverantörer, oavsett var i världen de verkar, för att åstadkomma en neutral konkurrenssituation.

Endast leverantörer med en positiv och ansvarsfull attityd till sociala frågor och arbetsvillkor anlitas. Arbetet med att utvärdera leverantörer utgår från avtal med Dunis fackliga organisationer. Duni följer även kraven i ett flertal ILO-konventioner (International Labor Organization) kopplade till området. Vid revisionerna utvärderas bland annat arbetsförhållanden, säkerhet i fabriken, att barnarbete inte förekommer, att minimilöner uppfylls och att antalet arbetstimmar följer lagstiftningen som gäller i det land där produktionen sker. En utvärdering av hygienfrågor görs också för att säkerställa att tillverkningen av produkterna följer högt ställda hygienkrav.

Därutöver utvärderas om underleverantören följer gällande lagstiftning och arbetar systematiskt med kvalitet och miljö enligt ISO 9000 och ISO 14001 eller motsvarande.

Duni ger ut en separat CSR-rapport som vi kallar Our Blue Mission.

För mer information om ”Our Blue Mission”:
Duni.se/Corporate-Responsibility

Duni har identifierat ett antal huvudområden för sitt CSR-arbete:

• Beroendet av råmaterial och energi.

• Klimatpåverkan.

• Hälsa och mänskliga rättigheter för människor som arbetar med att utveckla och producera Dunis produkter.

• Säkerhet för användare av Dunis produkter avsedda för kontakt med mat.

• Effekter av Dunis produkters korta livslängd, sluthantering.

• Påverkan på lokala samhällen och miljö från Dunis tillverkning.

• Antikorruption och upprätthållande av etik i affärsrelationer.

Innehåll

Klimatpåverkande utsläpp (CO2eq.)

CO2eq
2010 100
2011 97
2012 94
2013 86
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger