Printlogga

2013 i korthet

Fortsatt förbättrad lönsamhet

  • Nettoomsättningen ökade till 3 803 (3 669) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 385 (342) MSEK
  • Rörelsemarginalen ökade till 10,1 (9,3) %
  • Styrelsen föreslår höjd utdelning till 4,00 (3,50) kronor per aktie

Den övergripande tillväxttakten blev 4,7 % i jämförbar valuta. Trots att marknaden för Europa som helhet varit oförändrad och att marknaderna i flera regioner gått ner något, växte Duni inom flera områden.

Affärsområde Professional

Nettoomsättningen ökade till 2 702 (2 682) MSEK och svarade därmed för 71 (73) % av koncernens nettoomsättning. Rörelseresultatet ökade till 356 (337) MSEK, vilket innebär att rörelsemarginalen steg till 13,2 (12,6) %.

Fullservicerestaurangsektorn stagnerade under året med en antydan till viss förbättring under andra halvåret. Catering visade en betydligt positivare utveckling, där Professional vuxit under året. Kundlösningar med en tydlig miljöprofil samt nya kundanpassade koncept har visat sig framgångsrika.

Under året har affärsområdet implementerat en ny marknadsdriven organisation med större fokus på take-away-segmentet, vilket resulterat i god tillväxt inom segmentet samt högre kostnadseffektivitet som motverkat kostnadsökningar inom andra områden.

Förvärvet av Song Seng i Singapore har bidragit positivt till resultatet och ytterligare synergier förväntas inom såväl inköp som försäljning av Dunis produkter.

Affärsområde Consumer

Nettoomsättningen ökade till 603 (551) MSEK och svarade därmed för 16 (15) % av koncernens nettoomsättning. Rörelseresultatet ökade till 12 (6) MSEK, vilket innebär att rörelsemarginalen steg till 2,1 (1,0) %.

Consumer växte på alla betydande marknader samtidigt som detaljhandeln började en långsam återhämtning med svagt positiva siffror för året. En utmaning är det volatila affärsklimat som kännetecknar detaljhandeln. Ett fortsatt attraktivt sortiment är därför av högsta vikt för att bibehålla och tillfredsställa befintliga kunder likväl som att vinna nya kontrakt.

De tillkommande volymerna och det ökade kapacitetsutnyttjandet har bidragit positivt till Consumers resultatökning.

Affärsområde Tissue

Nettoomsättningen ökade till 499 (436) MSEK och svarade därmed för 13 (12) % av koncernens nettoomsättning. Rörelseresultatet ökade till 17 (-1) MSEK, vilket innebär att rörelsemarginalen steg till 3,4 (-0,2) %. Resultatökningen är en följd av beslutet att avveckla den externa hygienförsäljningen.

Genom avvecklingsbeslutet har driften effektiviserats samtidigt som åtgärder för en framtida nedläggning kan tas stegvis.

 

   2013 2012 2011 2010 2009  
Nettoomsättning 3 803 3 669 3 807 3 971 4 220
EBIT* 385 342 404 435 436
EBITDA* 503 454 510 537 539
Resultat före skatt 350 204 358 418 444
Årets resultat 267 126 261 306 336
Föreslagen utdelning SEK/Aktie 4,00 3,50 3,50 3,50 2,50
Eget kapital 2 099 1 985 2 082 1 991 1 789
Avkastning på eget kapital 12,72% 6,35% 12,54% 15,37% 18,78%
Antal anställda 1 902 1 875 1 888 1 914 1 906
* EBIT och EBITDA är justerade för jämförelsestörande poster.
Jämförelsetalen för 2012 är omräknade enligt nya redovisningsprinciper

Innehåll

Nettoomsättning Underliggande rörelseresultat
2008 4 099 414
2009 4 220 436
2010 3 971 435
2011 3 807 404
2012 3 669 342
2013 3 803 385
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger