Printlogga

VD har ordet

Resultatförstärkning och starkare initiativ mot ökad tillväxt

Under 2013 togs ytterligare tillväxtinitiativ och både omsättning och lönsamhet förstärktes i förhållande till föregående år. Samtliga affärsområden ökade sin försäljning och totalt för koncernen steg nettoförsäljningen, justerat för valutakursförändringar, med 4,9 % procent till 3 803 (3 669) MSEK. Den underliggande lönsamheten ökade till 385 (342) MSEK, vilket innebär att rörelsemarginalen steg till 10,1 (9,3) procent.

Årets förbättringar är i grunden en effekt av ökade marknadsandelar vilket bland annat medfört bättre kapacitetsutnyttjande i våra produktionsanläggningar. Den totala efterfrågan i Europa inom Dunis produktsegment bedöms i stort oförändrat jämfört med föregående år. I södra Europa fortsatte marknaden att vika men omvänt har vi sett en bättre utveckling i Norden och Centraleuropa. Trenden att mer lättillgängliga erbjudanden för take-away och fast food växer på bekostnad av fullservicerestauranger, håller i sig.

Affärsområde Professional har under 2013 försvarat sina, sedan länge, mycket starka positioner i framför allt Tyskland, Benelux-länderna och Norden. På utvalda marknader har samtidigt offensiva insatser gjorts. Södra Europa är ett exempel där affärsområdet utvecklat produkter och erbjudanden specifikt anpassade för den marknaden. Satsningen har varit framgångsrik och bidragit med god tillväxt.

Affärsområde Consumer har under året breddat och förstärkt sitt kunderbjudande. Premium-konceptet ”Designs for Duni®” kommer allt mer i fokus samtidigt som vi ökat affären med handelns egna varumärken. Året innehåller flera framgångsrika produktlanseringar och försäljningsframgångar hos såväl befintliga som nya kunder. Marknaden för Affärsområde Consumer är stabil med låg eller ingen tillväxt och drivs i allt högre grad av upphandlingar med förutbestämda kontraktsperioder. Under 2013 tecknade affärsområdet flera viktiga kundkontrakt och visade en tydligt förbättrad försäljningstrend.

Under inledningen av 2013 togs initiativ för en etablering i Sydostasien med målsättningen att dra nytta av den starka tillväxten i regionen. Det var därför glädjande att vi redan under andra kvartalet 2013 kunde genomföra förvärvet av Song Seng i Singapore.

Duni Song Seng är en ledande leverantör av engångsförpackningar för mat och dryck i Singapore. Kunder är hotell, restauranger, olika typer av matkedjor samt sjukhus och vårdinrättningar. Duni Song Seng har en stark position i Singapore och en växande exportverksamhet i Asien och Oceanien. Förvärvet är ett viktigt steg i Dunis strategi att expandera på tillväxtmarknader och öka servicegraden inom det växande segmentet take-away och snabbmatkedjor.

Duni Song Seng fortsatte att växa på ett bra sätt under 2013 och företagets lönsamhet ligger väl i nivå med Dunis finansiella mål om en rörelsemarginal på över tio procent. Nästa steg är att påbörja lansering av Dunis premium-sortiment och vår ambition är att utveckla marknaden på samma sätt som vi gjort i Europa.

Fokus på produkter kring det dukade bordet

Dunis kärnaffär är produkter som skapar atmosfär kring det dukade bordet och det är med dessa som bolaget ska växa. Ett bra exempel är dukmaterialet Evolin® , där vi under senare år gjort betydande investeringar. Införsäljningen av Evolin® har fortsatt under 2013 och är ett viktigt verktyg för att behålla Dunis position som ledande innovatör av produkter för det dukade bordet.

Vårt fokus på produkter som förstärker upplevelsen kring det dukade bordet innebar att vi i början av 2013 tog beslut om att avveckla hygienverksamheten inom Affärsområde Tissue. Verksamheten bedöms inte nå acceptabel lönsamhet under överskådlig framtid och beräknas vara avvecklad i mars 2015.

Duni visar respekt för samhället och miljön

Dunis syn på socialt ansvar är kopplat till kärnverksamheten: att skapa en trivsam måltidsatmosfär. Den rätta atmosfären kan bara skapas med produkter som har tillverkats med respekt för samhället och miljön. För oss på Duni är det sunt förnuft.
I ”Our Blue Mission” har vi en långsiktig miljöstrategi där målen sträcker sig till 2020. Vi avsätter stora resurser för att agera hållbart och ansvarsfullt samtidigt som det ska resultera i genomtänkta och ansvarsfulla affärsbeslut. Under 2013 har vi arbetat med att certifiera vårt servett- och duksortiment för komposterbarhet. Vi ser också att efterfrågan på produkter inom vårt Ecoecho-sortiment ökar. Under året har vi lanserat flera nya produkter för att möta den ökade efterfrågan.

Kundrelation och varumärket

Under 2014 intensifierar vi arbetet med att stärka våra kundrelationer och förtydliga vad vårt varumärke står för. Duni är ett välkänt varumärke för våra målgrupper, men vi behöver vitalisera och skapa ytterligare relevans för våra kunder. Därför är det glädjande att vi under hela 2014 kommer att vara huvudsponsor till Bocuse d’Or Europe – de europeiska mästerskapen för kockar. Ett sponsorskap som är en ”dröm-matchning” för Dunis varumärke.

Under 2013 har vi förstärkt och omorganiserat vår kommersiella organisation. I syfte att öka specialiseringsgraden och förstärka fokus på prioriterade kundsegment har säljorganisationen för Affärsområdet Professional delats upp i två delar – en som fokuserar på marknadssegmentet Table Top och en som bearbetar marknadssegmentet Meal Service. Förändringen är ett naturligt steg efter den omorganisation som inleddes under 2012. Det skapar förutsättningar för effektivare resursutnyttjande och bättre integration mellan marknads- och säljaktiviteter. Organisationsförändringen implementeras stegvis och beräknas vara fullt genomförd vid utgången av det första kvartalet 2014.

Väl rustade för lönsam tillväxt

Duni är nu bättre organiserat, såväl mot rätt marknader som med fokus på ett effektivt säljarbete. Under 2013 har vi genom förvärv tagit klivet in i en snabbt växande marknad i Sydostasien.

Duni har värdeskapande tillväxtstrategier på plats och står väl rustat för att skapa ökad lönsam tillväxt under 2014.

Malmö i mars 2014
Thomas Gustafsson
VD och koncernchef

Innehåll

Thomas Gustafsson, VD och koncernchef för Duni

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger