Printlogga

Ägarskap och aktie

Ägarförhållanden den 31 december 2013

Duni är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm under kortnamnet "DUNI". De största ägarna per den 31 december 2013 var Mellby Gård Investerings AB 29,99 %, Carnegie fonder 9,5 % och Polaris Capital Management, LLC 8,19 %.             

Dunis aktie

Dunis aktiekapital består av 46 999 032 stycken utestående stamaktier med rösträtten 1 röst per aktie. Kvotvärdet på aktierna är 1,25 kronor per aktie. Duni innehar inga egna aktier.

Antalet aktier skall vara lägst 32 008 000 och högst 128 032 000 stycken. Det finns inga utestående teckningsoptioner eller konvertibler. Ledande befattningshavare äger tillsammans 0,2 % av aktierna i Duni per 2013-12-31.

Ytterligare information om Dunis aktie och ägare finns i Bolagsstyrningsrapporten.

 

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger