Printlogga

Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition

Vinstdisposition moderbolaget (SEK)

Vinstdisposition moderbolaget (SEK) 
  
Fritt eget kapital i moderbolaget 
Balanserade vinstmedel1 729 693 297
Årets resultat138 344 424
Summa fritt eget kapital i moderbolaget1 868 037 721
  
Styrelsen och verkställande direktören föreslår: 
att till aktieägare utdela 4,00 SEK per aktie187 996 128
samt att återstående belopp balanseras i ny räkning1 680 041 593
Summa 1 868 037 721

Styrelsen föreslår till årsstämman 2014 att besluta om en vinstdisposition innebärande att till aktieägare registrerade på avstämningsdagen den 9 maj 2014 utdela 4,00 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt 187 996 128 kronor, och att återstoden av fritt eget kapital balanseras i ny räkning. 

Förutsatt att årsstämman 2014 fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om vinstdisposition kommer 1 680 MSEK att balanseras i ny räkning. Full täckning finns för moderbolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Koncernens egna kapital uppgår till 2 099 MSEK.

Till grund för sitt förslag till utdelning har styrelsen enligt 18 kap. 4 § Aktiebolagslagen (2005:551) bedömt att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamheten ställer på storleken av moderbolagets och koncernens eget kapital liksom på moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Föreslagen utdelning utgör sammanlagt 6,3 % av moderbolagets eget kapital och 9,0 % av koncernens eget kapital. Koncernen genererar bra kassaflöden och styrelsens bedömning är att Duni har en stark balansräkning. Efter genomförd vinstutdelning uppgår moderbolagets och koncernens soliditet till 65,4 % respektive 56,8 %. Soliditet och likviditet kommer därmed även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom, och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt samt genomföra planerade investeringar. 

Föreslagen vinstutdelning kommer inte att påverka moderbolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser. Styrelsen bedömer att moderbolaget och koncernen har god beredskap att hantera förändringar med avseende på likviditeten och oväntade händelser. Styrelsen anser att moderbolaget och koncernen har förutsättningar att möta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Baserat på Dunis resultat efter skatt, ligger den föreslagna utdelningen väl i linje med koncernens utdelningspolicy.

Eget kapital hade varit 2,4 MSEK lägre om finansiella instrument som värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen istället värderats efter lägsta värdets princip.

 

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger