Printlogga

Moderbolagets förvaltningsberättelse

Omsättning, resultat och finansiell ställning  

Moderbolaget, Duni AB, svarar för koncernens försäljning och kundsupport på den nordiska marknaden. Moderbolaget innehåller också koncernledning samt gemensamma koncernfunktioner, såsom finans, personal, inköp, kommunikation, marknad och IT. Delar av koncernens utvecklingsresurser finns inom moderbolaget.

Nettoomsättningen uppgick till 1 113 (1 056) MSEK. Rörelseresultatet redovisades till -86 (-135) MSEK, och finansnettot till 262 (245) MSEK. I finansnettot ingår erhållna utdelningar från dotterbolag om 109 (153) MSEK samt erhållet koncernbidrag om 146 (84) MSEK. Årets resultat uppgick till 138 (63) MSEK.

Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 9 (14) MSEK.

Soliditeten i moderbolaget uppgick vid årsskiftet till 65,4 % (64,7 %). Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 december 2013 till 164 (130) MSEK.

Operativa och finansiella risker i moderbolaget

Moderbolagets risker sammanfaller i allt väsentligt med koncernens risker.

Dunis finansförvaltning och dess hantering av finansiella risker regleras av en finanspolicy antagen av styrelsen. Detta arbete leds och hanteras av koncernens finansfunktion, vilken ingår som en enhet inom moderbolaget. Koncernen delar in de finansiella riskerna i marknadsrisk, bestående av valutarisk, prisrisk och ränterisk samt kreditrisk och likviditetsrisk.  

 

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger