Printlogga

Kalendarium

Årsstämma den 6 maj 2014

Årsstämma hålls på Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13 A, Malmö tisdagen den 6 maj 2014 klockan 15.00. Inregistrering från klockan 14.15.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 29 april 2014, dels anmäla sig senast samma dag till något av följande alternativ:

  • per telefon 040-10 62 00
  • per post till Duni AB, Bolagsstämma, Box 237, 201 22 Malmö
  • per e-post bolagsstamma@duni.com  

Vid anmälan skall aktieägare uppge:

  • namn
  • personnummer/organisationsnummer
  • adress och telefonnummer
  • antal aktier

Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier ska, för att ha rösträtt på årsstämman, av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering ett par bankdagar före den 29 april 2014.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 SEK per aktie eller 188 MSEK. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås till den 9 maj 2014. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen utbetalas den 14 maj.

Duni ABs valberedning

Dunis valberedning har följande sammansättning:
Anders Bülow, styrelseordförande i Duni AB
Rune Andersson, Mellby Gård Investerings AB, valberedningens ordförande
Hans Hedström, Carnegie Fonder
Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC

Valberedningen har till uppgift att till årsstämman lämna förslag till val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter samt arvoden till dessa.

Fullständig information avseende årsstämman återfinns på Dunis hemsida.

Tidplan för ekonomisk information:

Publiceringstillfällen
25 april, 2014 - delårsrapport, januari–mars 2014, 
11 juli, 2014 - delårsrapport, januari–juni 2014, 
22 oktober, 2014 - delårsrapport, januari–september 2014.

Boksluts- och delårsrapporter publiceras på svenska och engelska och kan laddas hem från Dunis hemsida. Rapporterna kan också beställas från Duni AB.
Årsredovisningen produceras på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader i versionerna hänvisas till den svenska texten.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger