Printlogga

Balansräkning, koncernen

MSEK Not 2013-12-31 2012-12-31
TILLGÅNGAR 1 2 3 4 5
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 21
Goodwill 1 249 1 199
Kundrelationer 25 -
Aktiverade utvecklingskostnader 48 48
Varumärken och licenser 6 3
Summa immateriella anläggningstillgångar           1 327 1 250
 
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 22 191 186
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23 436 470
Inventarier, verktyg och installationer 24 62 50
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 25 34 38
Summa materiella anläggningstillgångar           723 744
 
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 19 178 217
Andra långfristiga fordringar 27 1 2
Summa finansiella anläggningstillgångar           179 219
 
Summa anläggningstillgångar           2 230 2 213
 
Omsättningstillgångar
Varulager 10
Råvaror och förnödenheter 102 98
Varor under tillverkning 5 6
Färdigvarulager och handelsvaror 323 277
Förskott till leverantörer 4 6
Summa varulager           434 387
 
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 28 658 624
Derivatinstrument 29 5 1
Skattefordringar 37 21
Övriga fordringar 28 75 68
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 32 37
Summa kortfristiga fordringar           806 750
 
Likvida medel 225 181
Summa omsättningstillgångar           1 465 1 321
 
SUMMA TILLGÅNGAR 3 695 3 531
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 2 3 4 5
Eget kapital
Aktiekapital 20 59 59
Övrigt tillskjutet kapital 1 681 1 681
Reserver 61 65
Balanserad vinst inklusive årets resultat 298 180
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare           2 099 1 985
 
Långfristiga skulder 31
Checkräkningskredit 31 0 17
Banklån 31 490 558
Finansiell leasingskuld 2 -
Uppskjuten skatteskuld 19 40 29
Avsättningar till pensioner 33 223 246
Summa långfristiga skulder           755 851
 
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 348 301
Skatteskulder 9 3
Banklån 31 - -
Derivatinstrument 29 3 3
Övriga skulder 79 50
Avsättning till omstruktureringsreserv 9 21 17
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 381 320
Summa kortfristiga skulder           841 695
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER           3 695 3 531
 
Ställda säkerheter 35 - -
Eventualförpliktelser 35 55 58
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger