Printlogga

Femårsöversikt, balansräkning, koncernen

MSEK 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
TILLGÅNGAR
Goodwill 1 249 1 199 1 199 1 199 1 199
Övriga immateriella anläggningstillgångar 78 51 57 44 29
Materiella anläggningstillgångar 723 744 830 588 510
Finansiella anläggningstillgångar 180 219 243 289 336
Summa anläggningstillgångar 2 230 2 213 2 329 2 120 2 074
 
Varulager 434 387 470 437 382
Kundfordringar 658 624 663 634 640
Övriga fordringar 148 126 134 174 163
Likvida medel 225 181 85 122 230
Summa omsättningstillgångar 1 465 1 318 1 352 1 367 1 415
 
SUMMA TILLGÅNGAR 3 695 3 531 3 681 3 487 3 489
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2 099 1 985 2 082 1 991 1 789
 
Långfristiga finansiella skulder 492 576 26 530 682
Övriga långfristiga skulder 263 275 212 211 216
Summa långfristiga skulder 755 851 238 741 898
 
Leverantörsskulder 348 301 302 315 344
Kortfristiga finansiella skulder - - 633 - -
Övriga kortfristiga skulder 493 394 426 440 458
Summa kortfristiga skulder 841 695 1 361 755 802
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 695 3 531 3 681 3 487 3 489
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger