Printlogga

Rapport över förändring i eget kapital för koncernen

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare
MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga-reserver Kassaflödes-reserv Verkligt värde reserv* Balanserad vinst inkl årets resultat Summa eget kapital
Ingående balans 2012-01-01 59 1 681 43 0 13 286 2 082
 
Byte av redovisningsprincip IAS19 - - - - - -40 -40
Justerad ingående balans 1 januari 2012 59 1 681 43 0 13 246 2 042
Totalresultat
Årets resultat - - 11 -2 - 100 109
             
Summa årets totalresultat 0 0 11 -2 0 100 109
 
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2011 - - - - - -164 -164
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 -164 -164
 
Ingående balans 2013-01-01 59 1 681 54 -2 13 180 1 985
 
Totalresultat
Årets resultat - - -5 1 - 282 278
             
Summa årets totalresultat 0 0 -5 1 0 282 278
 
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2012 - - - - - -164 -164
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 -164 -164
 
Utgående balans 2013-12-31 59 1 681 49 -1 13 298 2 099
 
* Verkligt värde reserv avser omvärdering av mark enligt tidigare redovisningsprinciper. Det omvärderade beloppet antogs som anskaffningsvärde i enlighet med övergångsreglerna i IFRS 1.
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger