Printlogga

Kassaflödesanalys för koncernen

MSEK Not 2013 2012
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat     369 229
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 106 188
Erhållen ränta     7 5
Erlagd ränta     -17 -15
Betald inkomstskatt   -52 -54
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital         413 353
 
Förändringar av rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager     -35 66
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar     -4 20
Ökning(-)/minskning(+) av fordringar     53 -21
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder     30 7
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder     6 4
Kassaflöde från den löpande verksamheten         463 429
 
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 22 23 24 25 -76 -110
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7 -5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar     1 1
Föräljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av dotterbolag -57 -
Förändring av andra långfristiga fordringar     1 2
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten         -138 -112
 
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten
Utdelning till aktieägare     -164 -164
Nettoförändring checkräkningskredit och övriga finansiella skulder     -28 -10
Amortering av skuld     -254 -180
Upptagna lån     164 134
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten         -283 -220
 
Årets kassaflöde     42 97
Likvida medel vid årets ingång     181 85
Kursdifferens i likvida medel     1 -1
Likvida medel vid årets utgång         225 181
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger