Printlogga

Not 10 - Varulager

 Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 20132012
Råvaror och förnödenheter10298--
Varor under tillverkning56--
Färdigvarulager och handelsvaror3232778870
Förskott till leverantörer4633
Summa  434387     9173

Förändringen av varulager redovisas under posten kostnader för sålda varor och uppgår för koncernen till 2 460 (2012: 2 221) MSEK. Motsvarande post för moderbolaget uppgår till 715 (2012: 681) MSEK.

Koncernens nedskrivningar av varulagret till nettoförsäljningsvärdet uppgår till 9 (2012: 20) MSEK. Nedskrivningen 2012 redovisas som en omstruktureringskostnad i samband med den planerade avvecklingen inom affärsområde Tissue. Moderbolagets redovisade nedskrivningar av varulager uppgår till 2 (2012: 8) MSEK. Ingen återföring av nedskrivningar har skett under 2013 eller 2012.        

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger