Printlogga

Not 11 - Ersättning till revisorer

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
PwC
 - Revisionsuppdraget 4,0 3,6 1,9 1,7
 - Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,2 0,4 0,1 0,3
 - Skatterådgivning 0,7 2,1 0,2 0,3
 - Övriga tjänster 1,5 1,4 1,0 1,1
Summa 6,4 7,5 3,2 3,4
 
Övriga revisorer
 - Revisionsuppdraget 0,1 0,1 - -
 - Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - - - -
 - Skatterådgivning 0,2 0,1 - -
 - Övriga tjänster 0,0 0,0 - -
Summa 0,3 0,2 0,0 0,0
Total ersättning till revisorer 6,7 7,7 3,2 3,4
Med revisionsuppdraget avses arvode för den lagstadgade revisionen, dvs sådant arbete som varit nödvändigt för att avge revisionsberättelsen, samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisionsuppdraget.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger