Printlogga

Not 13 - Löner och andra ersättningar

 KoncernenModerbolaget  
MSEK2013201220132012  
Löner och andra ersättningar6736538671  
Sociala kostnader1541482722  
Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer 31301410  
Pensionskostnader - förmånsbestämda planer111345  
Totalt869845131108  

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare och övriga anställda:

 2013 2012
MSEKLöner och andra ersättnignar (varav tantiem)Pensions kostnader Löner och andra ersättningar (varav tantiem)Pensions kostnader
Styrelse, VD,vVD och andra ledande befattningshavare30 (7)4 26 (1)5
Övriga anställda64338 62738
Koncernen totalt67342 65343

Styrelsearvoden och ledande befattningshavares anställnings- och uppsägningsvillkor:

Koncernens styrelse består av 4 (2012: 5) personer varav 75 % män (2012: 60 %).

Övriga ledande befattningshavare utgörs av 9 (2012: 8) personer inklusive verkställande direktör varav 78 % män (2012: 88 %). Den 1 september anställdes styrelseledamoten Tina Andersson som Marknads- och Kommunikations direktör och tog plats i ledningsgruppen. Hon avgick som styrelseledamot på egen begäran och hennes plats är vakant fram till nästa årsstämma, 6 maj 2014.

Principer
Arvode och annan ersättning till styrelsen, inklusive Dunis styrelseordförande, beslutas av årsstämman. Ersättningen till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare ska, enligt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman 2 maj 2013, vara marknadsmässig och utgöras av grundlön, övriga förmåner (innehållande bilförmån), övriga ersättningar (innehållande bland annat bonus, milersättning och semesterlön) och pension. För närvarande finns inget långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Pensionsförmåner samt övriga ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som del av den totala ersättningen. Föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för beslut på årsstämman 2014 är i all väsentlighet samma som gällde för 2013.

I enlighet med beslut fattat på årsstämman 2 maj 2013 ska arvodet till den nuvarande styrelsens ordförande vara 500 000 SEK medan arvodet till övriga ledamöter ska vara 265 000 SEK per ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med 55 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 SEK till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 107 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 SEK till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Styrelsens ordförande har inte erhållit någon ersättning utöver styrelsearvode och arvode för utskottsarbete.

Nedanstående tabeller specificerar hur stor del av ovanstående beslutade arvoden som belastat verksamhetsåren 2013 och 2012.

Ersättningar och övriga förmåner under året

2013, TSEKGrundlön /
styrelsearvode
Pensions
kostnad*
Övriga
förmåner
Rörlig
ersättning**
AvgångsvederlagSumma
Styrelsens ordföranden - Anders Bülow 575----575
Styrelseledamot - Tina Andersson 210----210
Styrelseledamot - Alex Myers210----210
Styrelseledamot - Pia Rudengren372----372
Styrelseledamot -Magnus Yngen320----320
Verkställande direktören - Thomas Gustafsson3 5381 23281 946-6 724
Andra ledande befattningshavare10 6582 5274614 603-18 249
Totalt15 8833 7594696 549-26 660
* Av koncernens pensionskostnader ovan avser 3 MSEK moderbolaget. 
** Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2013 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2014. 

 

2012, TSEKGrundlön /
styrelsearvode
Pensions
kostnad*
Övriga
förmåner
Rörlig
ersättning**
AvgångsvederlagSumma
       
Styrelsens ordföranden - Anders Bülow 575----575
Styrelseledamot - Tina Andersson 310----310
Styrelseledamot - Thomas Gustafsson285----285
Styrelseledamot - Pia Rudengren365----365
Styrelseledamot - Magnus Yngen313----313
Verkställande direktören - Fredrik von Oelreich avgick 2012-12-014 270 1 963--8 12014 353
Verkställange direktören - Thomas Gustafsson tillträdde 2012-12-01290----290
Andra ledande befattningshavare8 0682 06034238964011 499
Totalt14 4764 0233423898 76027 990
* Av koncernens pensionskostnader ovan avser 1 MSEK moderbolaget. 
** Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2012 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2013. 

Bonus

Verkställande direktör och samtliga ledande befattningshavare ingår i ett bonussystem som är baserat på lönsamhets- och kapitalbindningsmål, främst avseende det egna verksamhetsområdet men även koncernmål. För verkställande direktören och finansdirektören är den rörliga ersättningen maximerad till 55 % av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 45 % av grundlönen. Bonussystemet omfattar endast ett år i sänder efter beslut av styrelsen. För verkställande direktör har bonus utgått om 1,9 MSEK för verksamhetsåret 2013 (2012: 0 MSEK).

Pensioner

Verkställande direktör

Verkställande direktören har en avtalad pensionsålder på 65 år. Pensionskostnaden motsvarar kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner. Duni ska fram till avtalad pensionsålder årligen avsätta ett belopp motsvarande 35 % av summan av den årliga bruttolönen och ett treårssnitt av utbetald bonus till anvisad tjänstepensionsförsäkring. Avsättningen till tjänstepension är fullt avdragsgill för Duni. Det finns inga andra utestående pensionsförpliktelser till den verkställande direktören.

Övriga ledande befattningshavare

Sex övriga ledande befattningshavare har avgiftsbestämd pensionsplan medan två har förmånsbestämd pensionsplan. Med pensionsmedförande lön avses fast årslön jämte semesterersättning samt ett genomsnitt av de tre senaste årens bonusutbetalningar. Därtill kommer löfte om sjukpension samt efterlevandepension. Duni betalar varje månad in ett kontant pensionsbidrag i enlighet med var ledande befattningshavares individuella pensionsplan. Pensionen intjänas linjärt under anställningstiden, dvs från anställningsdagen till pensionsålder. Det finns inga utestående pensionsförpliktelser till de övriga ledande befattningshavarna.

Avgångsvederlag

Verkställande direktör

Verkställande direktören har ett särskilt avtal om avgångsvederlag. Avgångsvederlaget ger ersättning för tolv månader efter en uppsägningstid på sex månader. Endast företaget äger rätt att utlösa avtalet.

Verkställande direktören har rätt att säga upp sin anställning med en uppsägningstid om sex månader. Ingen rätt till avgångsvederlag föreligger om verkställande direktören säger upp sig själv.

Övriga ledande befattningshavare

Majoriteten av övriga ledande befattningshavare har en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Om den anställde sägs upp av bolaget har denne rätt till ett avgångsvederlag på sex månadslöner vilket också är pensionslönegrundande. Det finns tre undantag till detta där en person har uppsägningstid på egen begäran om tre månader i övrigt samma villkor som ovan. En person har ömsesidig uppsägningstid om 12 månader, inget avgångsvederlag och den tredje har uppsägningstid på egen begäran på sex månader och från bolagets sida 12 månader, inget avgångsvederlag.

Berednings- och beslutsprocess

Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättning till Dunis ledande befattningshavare utifrån de av årsstämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt förhandlar med verkställande direktören om dennes ersättning.

Ersättningsutskottet och dess ordförande utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet och består av minst tre av Dunis styrelseledamöter, varav en är Dunis styrelseordförande. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska enligt Dunis arbetsordning vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Duni rapporterade en avvikelse från koden mellan den 1 december 2012 och fram till årsstämman den 2 maj 2013 i samband med att Thomas Gustafsson (styrelseledamot och medlem i ersättningsutskottet) blev ny verkställande direktör i Duni. Thomas Gustafsson deltar på ersättningsutskottets möten, förutom då frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas. Personalchefen är sekreterare vid ersättningsutskottets möten. Ersättningsutskottet ska sammanträda minst tre gånger om året.

Dunis ersättningsutskott är ansvarigt för att förbereda frågor rörande ersättningar och andra förmåner för bolagsledningen. Beslut fattas därefter av Dunis styrelse. Ersättningsutskottet deltar också i förberedandet av förslag för antagandet av eventuella aktierelaterade incitamentsprogram inom Duni. Under 2013 hade ersättningsutskottet tre protokollförda möten. 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger