Printlogga

Not 17 - Resultat från finansiella poster

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Finansiella intäkter
Ränteintäkter, externa placeringar 7 5 7 4
Ränteintäkter, koncernföretag - - 24 26
Totala finansiella intäkter 7 5   31 30
 
Finansiella kostnader
Räntekostnader, externa lån -12 -11 -11 -10
Räntekostnader, pension -7 -9 -4 -5
Räntekostnader, koncernföretag - - 0 0
Räntekostnader, ränteswap -2 -1 -2 -1
Förändring verkligt värde valutaterminer 3 -1 3 -1
Övriga finansiella kostnader -8 -8 -10 -7
Totala finansiella kostnader -26 -30   -24 -22

Räntedelen i årets pensionskostnad är redovisad bland räntekostnader. Den i moderbolaget använda räntesatsen är av PRI angivna 4,1 % (2012: 4,2 %) beräknad på genomsnittet av ingående och utgående belopp på posten ”Avsatt till pensioner”.

Bland övriga finansiella intäkter och kostnader redovisas bankavgifter samt kurseffekter på finansiella lån och placeringar. Eftersom Duni huvudsakligen är låntagare redovisas effekten i sin helhet bland räntekostnader.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger