Printlogga

Not 21 - Immateriella tillgångar

 Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 20122013 2012
Goodwill     
Anskaffningsvärden     
Ingående anskaffningsvärden 1 199 1 199  2 0532 053
Investeringar --  --
Ökning genom rörelsesförvärv50---
Försäljningar och utrangeringar  --  --
Omräkningsdifferenser  --  --
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 2491 199  2 0532 053
     
Avskrivningar     
Ingående ackumulerade avskrivningar  --  -1 653-1 553
Årets avskrivningar  --  -100-100
Försäljningar och utrangeringar  --  --
Omräkningsdifferenser  --  --
Utgående ackumulerade avskrivningar  00  -1 753-1 653
     
Utgående bokfört värde  1 2491 199  300400
     
 Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013201220132012
Övriga immateriella anläggningstillgångar, kundrelationer    
Anskaffningvärden    
Ingående anskaffningsvärden----
Investeringar----
Ökning genom rörelsesförvärv25---
Försäljningar och utrangeringar----
Omräkningsdifferenser----
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden25000
     
Avskrivningar     
Ingående ackumulerade avskrivningar    
Årets avskrivningar----
Försäljningar och utrangeringar----
Omklassificeringar----
Omräkningsdifferenser----
Utgående ackumulerade avskrivningar 0000
Utgående bokfört värde 25000
     
 Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Varumärken och licenser     
Anskaffningsvärden     
Ingående anskaffningsvärden 4566  4364 
Investeringar  0 0-
Försäljningar och utrangeringar  --23 --23
Omklassificeringar  4 4
Omräkningsdifferenser  --
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  4945  4843     
     
Avskrivningar     
Ingående ackumulerade avskrivningar -42-65 -41-63
Årets avskrivningar  -1-1  -1-1
Försäljningar och utrangeringar  -23-23 
Omklassificeringar  - -
Omräkningsdifferenser 0  --
Utgående ackumulerade avskrivningar  -44-42  -42-41
Utgående bokfört värde 63 52
     
 Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Aktiverade utvecklingskostnader     
Anskaffningsvärden     
Ingående anskaffningsvärden 126 116 10396
Investeringar  75-1
Försäljningar och utrangeringar ----
Omklassificeringar 5
Omräkningsdifferenser --
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 138 126108103
     
Avskrivningar     
Ingående ackumulerade avskrivningar -75 -60 -63-48
Årets avskrivningar -13 -14 -12-14
Försäljningar och utrangeringar -0--
Omklassificeringar ----
Omräkningsdifferenser  --
Utgående ackumulerade avskrivningar  -87-75 -75-63
     
Nedskrivningar     
Ingående ackumulerade nedskrivningar-3--3-
Årets nedskrivningar--3--3
Omräkningsdifferenser----
Utgående ackumulerade nedskrivningar-3-3-3-3
     
Utgående bokfört värde  4848 3037
     
Immateriella tillgångar totalt  1 3271 250 335439

Som en metod att begränsa utsläppen av koldioxid införde EU 2005 ett system för utsläppsrättigheter. För perioden 2008 till och med 2012 har Rexcell Tissue & Airlaid AB tilldelats totalt 84 665 ton, Dals Långed 2 779 ton per år och Skåpafors 14 154 ton per år. 2013 är tilldelningen för Dals Långed 2 318 ton och Skåpafors 19 840 ton. Tilldelningen kommer att successivt minska fram till 2020. År 2020 är tilldelningen för Dals Långed 2 027 ton/år och Skåpafors 17 349 ton/år. Totalt har 14 104 ton förbrukats 2013 och 14 696 ton 2012. Erhållna utsläppsrättigheter redovisas som immateriella tillgångar bokförda till anskaffningsvärdet noll.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Nedskrivningstest av goodwill har utförts vid räkenskapsårens slut 2013-12-31 och 2012-12-31. Vid införande av IFRS har fördelning av koncernens goodwillposter skett genom användande av fördelningsnycklar, se Not 4.2.

Under 2013 förvärvade Duni tillgångarna i Song Seng Associates Pte Ltd och en förvärvsgoodwill på 50 MSEK uppstår. För mer information, se not 38 Förvärvsanalys.

Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter identifierade per affärsområde enligt nedan:

MSEK20132012
Professional1 2491 199
 1 249 1 199

Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill sker årligen samt då indikationer på att nedskrivningsbehov föreligger. Återvinningsbart belopp för kassagenererande enheter fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärden. Beräkningarna utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiella prognoser som godkänts av företagsledningen och som täcker innevarande år samt en femårsperiod. Kassaflöden bortom denna period extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt. Tillväxttakten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för branschen som helhet. Under prognosperioden är tillväxttakten för Professional beräknad till 2,0 % (2012: 2,0 %) per år i genomsnitt och till 1,0 % (2012: 1,0 %) som vägd genomsnittlig tillväxttakt bortom prognosperioden.

Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden är i huvudsak vinstmarginal, tillväxttakt och nominell diskonteringsränta om 11,4 % (2012: 11,4 %). Diskonteringsräntan före skatt är använd vid nuvärdeberäkning av uppskattade framtida kassaflöden.

Företagsledningen har fastställt vinstmarginal och tillväxttakt baserat på tidigare resultat och sina förväntningar på marknadsutvecklingen. De diskonteringsräntor som används anges före skatt och återspeglar specifika risker i affärsområdet.

Företagsledningen bedömer att rimligt möjliga förändringar i de väsentliga antaganden som använts i beräkningarna inte skulle ha så stora effekter att de var och en för sig skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde som är lägre än det redovisade värdet.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger