Printlogga

Not 22 - Byggnader, mark och markanläggningar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Byggnader
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 277 281 120 120
Investeringar 1 1 - -
Försäljningar och utrangeringar - 0 - -
Omklassificeringar 6 1 - -
Omräkningsdifferenser 6 -5   - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 289 277 120 120
 
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -109 -102 -101 -98
Årets avskrivningar -6 -7 -2 -2
Försäljningar och utrangeringar - 0 - -
Omklassificeringar - - - -
Omräkningsdifferenser 0 0   - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -116 -109   -102 -101
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -16 - -16 -
Årets nedskrivningar - -16 - -16
Omräkningsdifferenser - -   - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar -16 -16   -16 -16
Utgående bokfört värde 157 151 1 3
 
 
Mark och markanläggningar
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 35 35 2 2
Investeringar - 1 - -
Försäljningar och utrangeringar - - - -
Omklassificeringar -1 -1 - -
Omräkningsdifferenser 0 0   - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 35 2 2
 
Uppskrivningar
Ingående ackumulerade uppskrivningar - -   12 12
Utgående ackumulerade uppskrivningar - -   12 12
Utgående bokfört värde 35 35 14 14
           
Byggnader, mark och markanläggningar 191 186 15 16
Duni innehar inga byggnader under finansiell leasing.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger