Printlogga

Not 23 - Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 1 486 1 308 45 35
Investeringar 14 14 2 1
Försäljningar och utrangeringar -2 -8 0 0
Omklassificeringar 27 180 1 8
Omräkningsdifferenser 25 -8   - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 550 1 486 47 45
 
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -971 -909 -31 -29
Årets avskrivningar -83 -76 -4 -2
Försäljningar och utrangeringar 2 8 - 0
Omklassificeringar - - - -
Omräkningsdifferenser -18 5   - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 069 -971 -35 -31
 
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -45 -3 - -
Årets nedskrivningar - -42 - -
Omräkningsdifferenser 0 0   - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar -45 -45   0 0
Utgående bokfört värde 436 470 12 14
 
Maskiner och andra tekniska anläggningar under finansiell leasing ingår i ovanstående tabell för koncernen med 4 (2012: 4) MSEK i anskaffningsvärde och 3 (2012: 3) MSEK i ackumulerad avskrivning.
Moderbolaget har inga maskiner och andra tekniska anläggningar under finansiell leasing.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger