Printlogga

Not 24 - Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 251 253 23 30
Investeringar 20 12 0 -
Försäljningar och utrangeringar -4 -10 -3 -9
Omklassificeringar 5 2 2 2
Omräkningsdifferenser 7 -6   - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 279 251 22 23
       
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -201 -202 -21 -28
Årets avskrivningar -15 -14 -1 -2
Försäljningar och utrangeringar 4 10 3 9
Omklassificeringar - - - -
Omräkningsdifferenser -5 5   - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -217 -201   -19 -21
Utgående bokfört värde 62 50 3 2

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger