Printlogga

Not 25 - Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 59 169 8 25
Investeringar 41 81 7 11
Försäljningar 0 0 0 -
Omklassificeringar -46 -190 -12 -29
Omräkningsdifferenser 1 0   - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 55 59   3 8
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -21 - 1 -
Årets nedskrivningar - -21 - -1
Omräkningsdifferenser - -   - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar -21 -21   -1 -1
Utgående bokfört värde 34 38 2 7

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger