Printlogga

Not 27 - Andra långfristiga fordringar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Lånefordringar 1 2 0 2
Finansiella fordringar hos koncernföretag - - 1 073 1 033
Summa andra långfristiga fordringar 1 2   1 073 1 035
Lånefordringarna är värderade till upplupet anskaffningsvärde. Lånefordringar löper i huvudsak med rörlig ränta varför verkligt värde bedöms motsvaras av det bokförda värdet.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger