Printlogga

Not 28 - Kundfordringar och andra fordringar

 KoncernenModerbolaget
MSEK2013201220132012
Kundfordringar 6586249498
Fordringar hos koncernföretag--5157
Övriga fordringar75711817
Kortfristiga finansiella fordringar hos koncernföretag--201205
Summa kundfordringar och andra fordringar733695364377

För kreditrisker och exponeringar se Not 3.1.2.

Övriga fordringar ovan avser:

 KoncernenModerbolaget
MSEK2013201220132012
Fordringar på leverantörer68--
Momsfordran50381817
Factoring56--
Övriga fordringar1419-0
Summa övriga fordringar75711817

Kreditexponering:

 KoncernenModerbolaget
MSEK2013201220132012
Kundfordringar ej förfallna eller nedskrivna5985609092
Kundfordringar förfallna men ej nedskrivna565856
Kundfordringar nedskrivna161411
Reserv för osäkra kundfordringar-12-9-1-1
Totalt kundfordringar6586249498

Kreditrisken i kundfordringar som varken är förfallna eller nedskrivna bedöms inte vara stor. 29 % av totala kundfordringar ej förfallna eller nedskrivna har rating AA eller högre. Den geografiska spridningen, historiken Duni har om sina kunder samt sannolikheten att alla kunder skulle få eventuella betalningssvårigheter på samma gång gör att Duni inte ser någon anledning till nedskrivningsbehov i denna kategori. Ingen enskild kundfordran överstiger 4,4 % (2012: 5,2 %) av de totala ej förfallna eller nedskrivna kundfordringarna.

Förfallotid för förfallna men ej nedskrivna kundfordringar:

 KoncernenModerbolaget
MSEK2013201220132012
Mindre än 1 månad395046
1-3 månader18520
3-6 månader1200
mer än 6 månader  -10-10
Summa565856

Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 12 MSEK per den 31 december 2013 (2012: 9 MSEK). De individuellt bedömda fordringarna där nedskrivningsbehov föreligger avser i huvudsak grossister som oväntat hamnat i en svår ekonomisk situation. Bedömningen har gjorts att en del av fordringarna förväntas kunna återvinnas.

Förfallotid för nedskrivna kundfordringar:

 KoncernenModerbolaget
MSEK2013201220132012
Mindre än 3 månader34--
3-6 månader44--
Mer än 6 månader10611
Summa 161411

Specifikation över reserv för osäkra kundfordringar:

 KoncernenModerbolaget
MSEK2013201220132012
Vid årets ingång9812
Reservering för osäkra fordringar750-
Fordringar som skrivits bort under året-1-30-1
Återförda outnyttjade belopp-4-2-0
Vid årets utgång12911

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar ingår i posten försäljningskostnader i resultaträkningen.

I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger.

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan. Koncernen har ingen pant som säkerhet.

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar:

 KoncernenModerbolaget
MSEK2013201220132012
SEK65633333
EUR4063911313
GBP605400
DKK24262426
NOK24262326
PLN261500
Andra valutor*544900
Summa6586249498
*Andra valutor avser bland annat CHF, CZK, RUB, USD mm.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger