Printlogga

Not 30 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Förutbetalda hyror 3 3 1 1
Förutbetalda försäkringar 4 4 - 0
Förutbetalda pensioner 4 4 4 4
Förutbetalda katalogkostnader 2 6 2 4
Övriga poster 19 19 4 4
Totala förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32 37   11 12

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger