Printlogga

Not 31 - Upplåning

 KoncernenModerbolaget
MSEK2013201220132012
Långfristig    
Banklån490558490557
Skulder till koncernbolag--213217
Checkräkningskredit01701
Summa långfristig upplåning490575703775
     
Summa upplåning490575703775

Utestående lånefacilitet förfaller i maj 2015, periodförfallet eller så kallad rullning av dragna lån sker dock löpande. Genomsnittlig ränta på banklån var 1,285 % per år (2012: 1,06 % per år).

Dunis exponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta och kontraktsenliga tidpunkter för ränteförhandling är vid rapportperiodens slut följande:

MSEK                                  20132012
6 månader eller mindre00
Summa00

Dunis upplåning värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Skillnaden mellan det i balansräkningarna för 2013-12-31 redovisade värdena och de nominella värdena utgörs av transaktionskostnader.

Dunis upplupna räntor ligger redovisade som upplupna kostnader. Nedan visas nominella värden exklusive upplupna räntor samt redovisade värden för Dunis upplåning.

Verkliga värden

Nuvarande finansiering

Dunis banklån och checkräkningskredit, uppgående till 490 (2012: 575) MSEK löper med rörlig ränta där räntan fastställs vid låneperiod och en i allt väsentligt oförändrad kreditmarginal. Diskonteringseffekten för en så relativt kort tidsperiod och en oförändrad kreditmarginal är inte väsentlig varför det verkliga värdet motsvaras av det nominella värdet plus upplupen ränta.

 20132012
MSEKRedovisat
värde
Nominellt
värde
Redovisat
värde
Nominellt
värde
Banklån490492558560
Checkräkningskredit001717
Leasing2200
Summa493494575577

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens upplåning är följande:

MSEK20132012
EUR490558
Andra valutor317
Summa493575

Banklån

Duni har en revolving kreditfacilitet om nominellt 130 MEUR. Detta lån löper till maj 2015. Räntesatsen är rörlig och sätts som EURIBOR, fram till nästa rullning plus en marginal.

Checkräkningskredit

Moderbolaget har för koncernen tecknat en checkräkningskredit uppgående till nominellt 81 MSEK. Utnyttjade beloppet per den 2013-12-31 var 0 MSEK.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger