Printlogga

Not 32 - Klassificering av finansiella instrument

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Tillgångar          
Icke finansiella tillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 2 050 1 994 367 478
Uppskjuten skattefordran 178 217 132 171
Övriga finansiella anläggningstillgångar - - 770 770
Varulager 434 387 91 73
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32 37 11 12
Summa icke finansiella tillgångar 2 694 2 635   1 371 1 504
 
Låne- och kundfordringar
Andra långfristiga fordringar 1 2 1 2
Kundfordringar 658 624 94 98
Skattefordringar 37 21 5 4
Övriga fordringar 75 68 18 17
Fordringar hos koncernföretag - - 1 324 1 295
Likvida medel / Kassa och bank 225 181 164 130
Summa låne- och kundfordringar 996 896   1 606 1 545
 
Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument 5 1 5 1
Summa tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 5 1   5 1
 
Summa tillgångar 3 695 3 531   2 982 3 050
 
Duni har inga tillgångar vilka klassificeras som "Derivat som används för säkringsändamål" samt "Tillgängliga för försäljning".
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Skulder          
Icke finansiella skulder
Uppskjuten skatteskuld 40 29 - -
Avsättning till pensioner 223 246 109 112
Avsättning till omstruktureringsreserv 21 17 5 6
Summa icke finansiella skulder 284 293   114 118
 
Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Checkräkningskredit 0 17 0 1
Banklån 490 558 490 557
Leverantörsskulder 348 301 52 53
Skatteskulder 9 3 - -
Övriga skulder 82 50 18 11
Skulder till koncernbolag - - 272 267
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 381 320 83 66
Summa skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 1 310 1 250   915 957
Derivat som används för säkringsändamål
Derivatinstrument 2 2 3 2
Summa derivat som används för säkringsändamål 2 2   3 2
 
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument 0 1 0 1
Summa skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0 1   0 1
 
Summa skulder 1 596 1 546   1 032 1 078

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger