Printlogga

Not 34 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Upplupna kostnader till personal 135 105 33 21
Upplupna räntekostnader 1 0 0 0
Upplupna kostnadsfakturor 61 46 20 15
Upplupna kostnader för frakt 9 5 2 2
Upplupna skulder till kunder 156 145 23 24
Övriga poster 20 17 5 5
Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 381 320   83 66

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger