Printlogga

Not 35 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
Koncernen eller moderbolaget har inga ställda säkerheter under 2013 eller 2012.
Eventualförpliktelser
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Garantier 52 55 50 53
FPG/PRI 3 3 2 2
Summa eventualförpliktelser 55 58   52 55

Av garantierna i moderbolaget är 50 (2012: 53) MSEK ställda till förmån för koncernföretag. Garantierna i moderbolaget avser i huvudsak lokala tullverk om 12 (2012: 14) MSEK.

Duni har en miljöpolicy och har implementerat kontrollsystem som hjälper Duni att tillse att miljölagstiftningen efterlevs. Duni anser att den befintliga verksamheten och produktionsanläggningarna i allt väsentligt uppfyller kraven i miljö lagar och -bestämmelser som Duni omfattas av men Duni kan inte garantera att idag okända skyldigheter, exempelvis sanering eller återställande av egendom som ägs eller tidigare har ägts av Duni, inte kan komma att uppstå i framtiden. Dialog pågår med ansvariga myndigheter rörande ansvarsfördelning och teknisk undersökning av misstänkt historisk markförorening på två av Duni AB ägda fastigheter.

Genom ett infusionerat bolag, som inte längre är i koncernens ägo, har Duni AB blivit part i en förundersökning avseende misstänkt historisk markförorening. En teknisk undersökning är avslutad och risken ses idag som minimal då inga vidare krav på undersökning eller åtgärder förväntas.

Inga väsentliga skulder förväntas uppkomma till följd av någon av ovanstående typer av eventualförpliktelser.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger