Printlogga

Not 36 - Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Avskrivningar 118 112 120 122
Nedskrivningar anläggningstillgångar - 83 - 16
Nedskrivningar lager - 10 - -
Omstruktureringar 3 7 1 -1
Avsättning till pensioner -12 -19 4 5
Övrigt -3 -5 8 10
Summa 106 188   133 152

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger