Printlogga

Not 37 - Åtaganden

Operationella leasingavtal

Duni hyr ett antal kontor och lagerlokaler samt personbilar i huvudsak till försäljningsorganisationen. Därutöver hyrs ett antal maskiner i produktionsverksamheten. Avtalen avser ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingavtalen har olika villkor, indexklausuler och rätt till förlängning. Villkoren är marknadsmässiga vad avser såväl priser som avtalslängd.

Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

 KoncernenModerbolaget
MSEK2013201220132012
Förfaller till betalning inom ett år535898
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år7296812
Förfaller till betalning senare än fem år2631--
Summa 1511851720
Därav leasingkontrakt tecknade under året1890418

Totala kostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året till 75 (2012: 86) MSEK i koncernen samt 20 (2012: 20) MSEK i moderbolaget.

Finansiella leasingavtal

Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

 KoncernenModerbolaget
MSEK2013201220132012
Förfaller till betalning inom ett år00--
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år11--
Summa1100
Nuvärdet av framtida leasingavgifter0000
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger