Printlogga

Not 38 - Rörelseförvärv

Den 1 juli 2013 förvärvade Duni tillgångarna i Song Seng Associates Pte Ltd i Singapore som är en ledande leverantör av engångsförpackningar för mat och dryck i Singapore med en växande exportmarknad i Sydostasien. Som ett resultat av förvärvet förväntas Duni öka sin närvaro på dessa marknader. Duni Song Seng konsolideras inom affärsområde Professional

 Köpeskilling, TSEK 
  
 Likvida medel 57 151
 Villkorad köpeskilling 19 152
 Summa köpeskilling 76 302
  
Redovisade belopp på identifierbara förvärvade nettotillgångar, TSEK 
  
Immateriella anläggningstillgångar, kundrelationer25 116
Materiella anläggningstillgångar944
Varulager4 969
Kundfordringar10 247
Andra kortfristiga fordringar77
Uppskjuten skatteskuld-4 375
Leverantörsskulder-10 329
Andra kortfristiga skulder-593
Summa identifierbara nettotillgångar26 055
  
Goodwill50 247
Summa76 302

Förvärvsrelaterade kostnader om 2,8 MSEK ingår i övriga rörelsekostnader i resultaträkningen för räkenskapsåret 2013.

Den totala köpeskillingen uppgår till 76 MSEK, där 57 MSEK betalats kontant och 19 MSEK utgör tilläggsköpeskilling som är villkorad av resultatutvecklingen i bolaget. Det verkliga värdet på tilläggsköpeskillingen är en bedömning av sannolikheten att resultatutvecklingen under de tre kommande åren kommer att uppnås.

Det verkliga värdet på identifierbara nettotillgångar uppgick till 26 MSEK varav en immateriell tillgång iform av kundrelationer identifierats på totalt 25 MSEK. Därutöver tillkommer goodwill som uppstår genom förvärvet på 50 MSEK. Den hänför sig till förvärvade goda inköpskanaler samt en plattform för Duni i Asien. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid inkomstbeskattning.

Den intäkt från Duni Song Seng som ingår i koncernens resultaträkning sedan den 1 juli 2013 uppgår till 51,5 MSEK. Duni Song Seng bidrog också med ett resultat efter skatt på 3,7 MSEK för samma period. Om Duni Song Seng skulle ha konsoliderats från 1 januari 2013 skulle koncernens resultaträkning visa ytterligare intäkter på 46,5 MSEK.

Kundfordringar och andra kortfristiga fordringar motsvarar de avtalsenliga beloppen då alla kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar förväntas kunna drivas in.

Under räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31 har inga rörelseförvärv skett.

 

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger