Printlogga

Not 5 - Segmentinformation

Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av den strategiska styrgruppen och som används för att fatta strategiska beslut.

Den strategiska styrgruppen bedömer och utvärderar verksamheten utifrån rörelsegrenar som är indelade för att de är utsatta för gemensamma risker och möjligheter. Duni betraktar rörelsegrenarna Professional, Consumer och Tissue som rörelsesegment vilka internt inom Duni benämns som affärsområden. 

Professional omfattar försäljning inom business-till-business sektorn; framförallt restauranger, hotell och catering. Consumer omfattar försäljning inom business-till-konsument sektorn; dagligvaruhandeln såsom matvarubutiker och storköp. Tissue ansvarar för försäljning av tissue och airlaid-material till Duni såväl som till andra kunder. Interna priser mellan koncernens olika affärsområden är beräknade enligt marknadsmässiga villkor.

Affärsområdena Professional och Consumer har i stor utsträckning ett gemensamt produktsortiment. Design och förpackningslösningar anpassas dock för att passa de olika försäljningskanalerna. Produktion och supportfunktioner delas i stor utsträckning av de båda affärsområdena.

Gemensamma kostnader har fördelats på estimerat utnyttjande av resurserna vilket normalt överensstämmer med de faktiska verksamhetsvolymerna.

Den strategiska styrgruppen i Duni motsvarar koncernledningen som fattar beslut om resursfördelningen inom Duni och som utvärderar verksamhetens resultat. Dunis koncernledning följer verksamheten uppdelad på de tre affärsområdena som utvärderas och styrs utifrån det underliggande rörelseresultatet vilket innebär redovisat rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster efter att gemensamma kostnader fördelats ut på respektive affärsområde. Ränteintäkter och räntekostnader fördelas inte på segmenten, eftersom de påverkas av åtgärder som vidtas av den centrala finansförvaltningen, som handhar koncernens kassalikviditet.

Rörelsesegment

2013, MSEKProfessionalConsumerTissueOfördelatTOTAL
Totala intäkter2 7026031 055-4 360
Intäkter från andra segment--556-556
Intäkter från externa kunder2 70260349903 803
      
Underliggande rörelseresultat3561217-385
Jämförelsestörande poster-12-50--17
Redovisat rörelseresultat3447170369
      
Finansiella intäkter    7
Finansiella kostnader    -26
Inkomstskatt    -83
Årets resultat     267
      
Summa tillgångar2 839355501-3 695
Summa skulder7151602294921 596
Investeringar63146-83
Avskrivningar-65-15-38--118
2012, MSEKProfessionalConsumerTissueOfördelatTOTAL
Totala intäkter2 682551978-4 211
Intäkter från andra segment--542-542
Intäkter från externa kunder2 68255143603 669
      
Underliggande rörelseresultat3376-1-342
Jämförelsestörande poster-19-8-85--113
Redovisat rörelseresultat318-3-860229
      
Finansiella intäkter    5
Finansiella kostnader    -30
Inkomstskatt    -79
Årets resultat    126
      
Summa tillgångar2 579377559-3 514
Summa skulder5351462075761 463
Investeringar561544-115
Avskrivningar-59-16-37--112

Nedan preciseras vad Duni betraktar som jämförelsestörande poster och skillnaden på det underliggande och redovisade rörelseresultatet.

MSEK20132012
Jämförelsestörande poster  
Underliggande rörelseresultat385342
Orealiserade värdeförändringar av derivatinstrument00
Omstruktureringskostnader-17-113
Redovisat rörelseresultat369229

De tillgångar och skulder som ingår i respektive affärsområde innefattar allt operativt kapital som används, huvudsakligen varulager, kundfordringar och leverantörsskulder. Därutöver har vissa tillgångar som är gemensamma, framförallt anläggningstillgångar, fördelats. Finansiella skulder, exklusive leverantörsskulder och derivatinstrument, har Duni valt att lägga ofördelat. Se även tabell över ofördelade skulder nedan samt Not 4.2.

MSEK20132012
Ofördelade skulder  
Checkräkningskredit017
Leasing20
Banklån490558
Summa ofördelade skulder492576

Totala intäkter från externa kunder fördelat på produktgrupper:

MSEK20132012
Produktgrupper  
Servetter1 6041 562
Bordsdukar812848
Ljus172172
Serveringsprodukter345286
Förpackningslösningar284273
Övrigt588528
Intäkter från externa kunder3 8033 669

Totala intäkter från externa kunder fördelat på geografiska områden:

MSEK20132012
Intäkter   
Sverige291285
Övriga Norden439419
Tyskland1 2221 220
Övriga Centrala Europa930963
Södra och östra Europa743703
Övriga världen17979
Intäkter från externa kunder3 8033 669

Totala immateriella och materiella anläggningstillgångar fördelat på geografiska områden:

MSEK20132012
Immateriella och materiella anläggningstillgångar  
Sverige1 4761 518
Tyskland392377
Övriga Centrala Europa23
Södra och östra Europa10596
Övriga världen 76-
Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar2 0501 994

Moderbolagets uppdelning av nettoomsättningen på rörelsesegment samt geografiska områden:

Moderbolag, MSEK20132012
Rörelsesegment  
Professional965910
Consumer145144
Tissue32
Summa nettoomsättning1 1131 056

 

Moderbolag, MSEK20132012
Geografiska områden  
Norden684682
Centrala Europa316321
Södra och östra Europa11354
Summa nettoomsättning1 1131 056
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger