Printlogga

Not 7 - Kostnader fördelade per kostnadsslag

I koncernens resultaträkning är kostnaderna grupperade per funktion. Nedan lämnas upplysning om väsentliga kostnadsslag.
Koncernen
MSEK Not   2013 2012
Förändring av lager av färdiga produkter och produkter i arbete 557 563
Råmaterial och förbrukningsmaterial 951 913
Kostnad för ersättning till anställda 13 869 845
Av- och nedskrivningar 8 118 195
Övriga kostnader 979 970
Summa rörelsekostnader   3 474 3 486
Övriga kostnader avser kostnader för fastigheter, hyror, logistik, marknadsföring, resekostnader etc.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger