Printlogga

Not 9 - Omstruktureringskostnad - Avsättning till omstruktureringsreserv

Efter att en ny organisation börjat gälla från och med april 2012 har under 2013 ett omstruktureringsprogram inletts vilket innebär en uppdelning av sälj- och marknadsavdelningarna mellan Table Top och Meal Service inom affärsområde Professional. Programmet startade med Norden under kvartal tre och har under kvartal fyra fortsatt med ytterligare försäljningsorganisationer i Europa. Totalt har omstruktureringskostnader avseende detta tagits om 11 MSEK. Gemensamt förväntas åtgärderna ge årliga besparingar i paritet med strukturkostnaderna och full resultateffekt beräknas uppnå under andra halvåret 2014.

Därutöver är 6 MSEK hänförliga till effektiviseringar inom logistikverksamheten.

Under 2012 togs omstruktureringskostnader om totalt 113 MSEK. Av dessa härrör 83 MSEK till den planerade avvecklingen av hygienenheten inom Tissue. Det avser främst nedskrivningar av anläggningstillgångar och till viss del även lager. Enheten uppskattas vara helt avvecklad i april 2015.

Omstruktureringskostnaderna ingår i respektive funktion enligt följande:

 KoncernenModerbolaget
MSEK2013201220132012
Kostnad för sålda varor614--
Försäljningskostnader1112312
Administrationskostnader010--
Övriga rörelsekostnader077-17
Total omstruktureringskostnad17113328

Avsättning till omstruktureringsreserv:

 KoncernenModerbolaget
MSEK2013201220132012
     
Ingående balans omstruktureringsreserv171165
Utnyttjade reserver-15-15-5-6
Återföring av reserv0-10-1
Årets avsättningar192238
Utgående balans omstruktureringsreserv211756
Varav kort del211756

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger