Printlogga

Rapport över totalresultat för koncernen

MSEK 2013 2012
Årets resultat 267 126
Övrigt totalresultat:
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen:
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen 15 -26
Summa 15 -26
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -5 11
Kassaflödessäkring 1 -2
Summa -4 9
Årets övriga totalresultat, netto efter skatt: 11 -17
Årets summa totalresultat 278 109
Årets summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 278 109
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger