Printlogga

Not 13 - Löner och andra ersättningar

 2010 2009
MSEKLöner och
ersättningar
Sociala
kostnader
Varav
pension
 Löner och
ersättningar
Sociala
kostnader
Varav
pension
Moderbolaget       
Sverige693815 754116
Totalt moderbolaget693815 754116
        
Dotterbolag       
Belgien520 621
Danmark811 1011
Finland1022 1022
Frankrike1561 1771
Italien21- 210
Nederländerna2152 2384
Norge1131 1231
Polen5080 4570
Ryssland310 200
Schweiz1952 2141
Spanien51- 510
Storbritannien1632 1742
Sverige117489 108447
Tjeckien20- 210
Tyskland307632 324642
Ungern10- 100
Österrike52- 420
Totalt dotterbolag59715122 60915122
Totalt 66618937 68419238

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan ledande befattningshavare och övriga anställda:

 2010 2009
MSEKStyrelse, VD,
vVD (varav tantiem)
Övriga
anställda
 Styrelse, VD,
vVD (varav tantiem)
Övriga
anställda
Moderbolaget     
Sverige5(1)63 8(2)67
Totalt moderbolaget5(1)63 8(2)67
      
Dotterbolag     
Belgien-(-)5 -(-)6
Danmark-(-)8 -(-)10
Finland-(-)10 -(-)10
Frankrike-(-)15 -(-)17
Italien-(-)2 -(-)1
Nederländerna2(1)19 2(0)21
Norge-(-)11 -(-)12
Polen2(1)48 3(1)42
Ryssland0(0)2 0(-)1
Schweiz5(1)14 7(3)14
Spanien1(0)5 1(0)4
Storbritannien1(0)15 1(0)16
Sverige2(0)116 2(0)107
Tjeckien0(0)1 0(0)1
Tyskland2(0)305 2(1)322
Ungern-(-)1 -(-)1
Österrike1(0)4 1(0)4
Totalt dotterbolag16(3)581 19(5)589
Totalt 21(4)644 27(7)656

Styrelsearvoden och ledande befattningshavares anställnings- och uppsägningsvillkor:

Koncernens styrelse består av 5 (2009: 5) personer varav 60 % män (2009: 60 %).

Övriga ledande befattningshavare utgörs av 8 (2009: 8) personer inklusive verkställande direktör varav 100 % män (2009: 100 %).

Principer
Arvode och annan ersättning till styrelsen, inklusive Dunis styrelseordförande, beslutas av årsstämman. Ersättningen till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare skall, enligt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman 5 maj 2010, vara marknadsmässig och utgöras av grundlön, övriga förmåner (innehållande bilförmån), övriga ersättningar (innehållande bland annat bonus, milersättning och semesterlön) och pension. För närvarande finns inget långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Pensionsförmåner samt övriga ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som del av den totala ersättningen.

I enlighet med beslut fattat på årsstämman 5 maj 2010 bestämdes årsarvodet till den nuvarande styrelsens ordförande till 500 000 SEK medan det årliga arvodet till övriga ledamöter uppgick till 250 000 SEK per ledamot. Därutöver skall arvode för utskottsarbete utgå med 50 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 SEK till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 100 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 SEK till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Nedanstående tabeller specificerar hur stor del av ovanstående beslutade arvoden som belastat verksamhetsåren 2010 och 2009.

Ersättningar och övriga förmåner under året

2010, TSEK Grundlön /
styrelsearvode
Pensions
kostnad*
 Övriga
förmåner
Rörlig
ersättning**
Summa
Styrelsens ordföranden - Anders Bülow 575- --575
Styrelseledamot - Sanna Suvanto-Harsaae 300- --300
Styrelseledamot - Pia Rudengren 350- --350
Styrelseledamot - Magnus Yngen  300- --300
Styrelseledamot - Tomas Gustavsson 275- --275
Verkställande direktören - Fredrik von Oelreich4 2212 017 801 2497 567
Andra ledande befattningshavare 9 8042 501 4112 17514 891
   15 8254 518 4913 42424 258
* Av koncernens pensionskostnader ovan avser 1 MSEK moderbolaget.
** Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2010 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2011.
2009, TSEK Grundlön /
styrelsearvode
Pensions
kostnad*
 Övriga
förmåner
Rörlig
ersättning**
Summa
Styrelsens ordförande - Peter Nilsson avgick 2009-05-06 183- --183
Styrelsens ordföranden - Anders Bülow tillträdde 2009-05-06383- --383
Styrelseledamot - Sanna Suvanto-Harsaae 292- --292
Styrelseledamot - Harry Klagsbrun avgick 2009-05-06 -- --0
Styrelseledamot - Pia Rudengren 350- --350
Styrelseledamot - Magnus Yngen283- --283
Styrelseledamot - Tomas Gustavsson tillträdde 2009-05-06183- --183
Verkställande direktören - Fredrik von Oelreich4 2121 442 782 0897 821
Andra ledande befattningshavare 10 4852 880 3853 67917 429
   16 3714 322 4635 76826 924
* Av koncernens pensionskostnader ovan avser 1,1 MSEK moderbolaget.
** Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2009 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2010.

Bonus

Verkställande direktör och samtliga ledande befattningshavare ingår i ett bonussystem som är baserat på lönsamhets- och kapitalbindningsmål, främst avseende det egna verksamhetsområdet men även koncernmål. Bonussystemet omfattar endast ett år i sänder efter beslut av styrelsen. För verkställande direktör har bonus utgått om 1,2 MSEK för verksamhetsåret 2010 (2009: 2,1 MSEK).

Pensioner

Verkställande direktör

För verkställande direktören föreligger ett särskilt pensionsavtal. Avtalad pensionsålder är 62 år. Duni skall fram till avtalad pensionsålder årligen avsätta ett belopp motsvarande 35 % av summan av den årliga bruttolönen och ett treårssnitt av utbetald bonus till anvisad tjänstepensionsförsäkring. Pensionskostnaden motsvarar kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner. Avsättningen till tjänstepension är fullt avdragsgill för Duni. Det finns inga andra utestående pensionsförpliktelser till den verkställande direktören.

Övriga ledande befattningshavare

Med pensionsmedförande lön avses fast årslön jämte semesterersättning, ökat med genomsnittet av de tre senast föregående årens bonusutbetalningar. Därtill kommer löfte om sjukpension samt efterlevandepension. Duni betalar varje månad in ett kontant pensionsbidrag i enlighet med var ledande befattningshavares individuella pensionsplan.

Pensionen intjänas linjärt under anställningstiden, dvs från anställningsdagen till pensionsålder. Pensionskostnaden motsvarar kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner. De ledande befattningshavarna har pensionsåldern 65 år och normal ITP-plan föreligger, se information angående hantering av Alecta i Not 34 Avsatt till pensioner. Tre personer i denna grupp har dock premiebaserat avtal dvs redovisas som avgiftsbestämd plan. Det finns inga utestående pensionsförpliktelser till de övriga ledande befattningshavarna.

Avgångsvederlag

Verkställande direktör

Verkställande direktören har ett särskilt avtal om avgångsvederlag. Avgångsvederlaget ger ersättning för tolv månader efter en uppsägningstid på sex månader. Endast företaget äger rätt att utlösa avtalet.

Verkställande direktören har rätt att säga upp sin anställning med en uppsägningstid om sex månader. Ingen rätt till avgångsvederlag föreligger om verkställande direktören säger upp sig själv.

Övriga ledande befattningshavare

Avgångsvederlag uppgår till mellan sex och tolv månadslöner efter en uppsägningstid på tre till tolv månader, där endast företaget äger rätt att utlösa avtalen.

Berednings- och beslutsprocess

Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättning till Dunis ledande befattningshavare utifrån de av årsstämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt förhandlar med verkställande direktören om dennes ersättning.

Ersättningsutskottet och dess ordförande utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet och består av minst tre av Dunis styrelseledamöter, varav en skall vara Dunis styrelseordförande. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet skall enligt Dunis arbetsordning vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ersättningsutskottet skall sammanträda minst tre gånger om året. Dunis verkställande direktör skall delta i ersättningsutskottets möten förutom då frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas.

Dunis ersättningsutskott är ansvarigt för att förbereda frågor rörande ersättningar och andra förmåner för bolagsledningen. Beslut fattas därefter av Dunis styrelse. Ersättningsutskottet deltar också i förberedandet av förslag för antagandet av eventuella aktierelaterade incitamentsprogram inom Duni. Under 2010 hade ersättningsutskottet tre protokollförda möten.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger