Printlogga

Moderbolagets förvaltningsberättelse

Omsättning, resultat och finansiell ställning  

Moderbolaget, Duni AB, innehåller koncernledning samt gemensamma koncernfunktioner, såsom finans, personal, inköp, kommunikation, marknad och IT. Delar av koncernens utvecklingsresurser finns inom moderbolaget. Distribution av bolagets produkter sker i huvudsak till andra enheter inom koncernen, men moderbolaget svarar också för koncernens försäljning på den nordiska marknaden.

Nettoomsättningen uppgick till 1 180 (1 244) MSEK. Rörelseresultatet redovisades till -43 (-143) MSEK, och finansnettot till 543 (324) MSEK. Moderbolagets nettoresultat var 487 (184) MSEK. I finansnettot ingår under året mottagna interna utdelningar om 547 (351) MSEK.

Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 21 (16) MSEK.

Soliditeten i moderbolaget uppgick vid årsskiftet till 63,4 procent (46,7). Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 december 2009 till 179 (153) MSEK.

Operativa och finansiella risker i moderbolaget

Moderbolagets risker sammanfaller i allt väsentligt med koncernens risker.

Duni AB har en ökad redovisningsmässig exponering då orealiserade omvärderingar av derivatinstrument redovisas mot resultaträkningen.

Dunis finansförvaltning och dess hantering av finansiella risker regleras av en finanspolicy antagen av styrelsen. Detta arbete leds och hanteras av koncernens finansfunktion, vilken ingår som en enhet inom moderbolaget. Koncernen delar in de finansiella riskerna i marknadsrisk, bestående av valutarisk, prisrisk och ränterisk samt kreditrisk och likviditetsrisk.  

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger