Printlogga

Koncernens förvaltningsberättelse

Duni är Europas ledande aktör inom attraktiva kvalitetsprodukter och koncept för bordsdukning samt för förpackningar för take-away. Koncernens starka position har uppnåtts genom en kombination av produkter av hög kvalitet, ett välrenommerat varumärke, etablerade kundrelationer, värdehöjande design och stark lokal närvaro på flertalet europeiska marknader. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Professional, Consumer och Tissue.

Affärsområde Professional erbjuder Dunis koncept och produkter i huvudsak till hotell, restauranger och cateringföretag. Professional består av två produktkategorier; Table Top och Meal Service. Table Top marknadsför i huvudsak servetter, dukar och ljus vilka kombineras i matchande koncept för det dukade bordet. Duni har en marknadsledande position inom premiumsegmentet i Europa. Meal Service marknadsför mer funktionella koncept för måltidsförpackningar och serveringsprodukter, för exempelvis to-go, take-away och catering. Duni har som nischaktör inom detta område en ledande position i Norden. Affärsområde Professional svarar för 71 % av Dunis omsättning.

Inom affärsområde Consumer erbjuder Duni konsumentprodukter till främst detaljhandeln. Sortimentet omfattar servetter, dukar, ljus, glas och bestick. Produkterna marknadsförs huvudsakligen under varumärket Duni. Duni utvecklar och tillverkar även produkter till kunder som marknadsför dessa under eget varumärke. Duni har en ledande position i Benelux, Norden, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Affärsområdet svarar för 16 % av Dunis omsättning.

Affärsområde Tissue producerar mjukpapper som används i produkter inom de övriga affärsområdena samt är underleverantör till externa kunder inom framförallt hygienindustrin. Tissue svarar för 13 % av Dunis omsättning.

Produkt- och konceptutveckling

Inom produktutveckling arbetar Duni med såväl ny design och färgsättning som nya material och lösningar. Duni har fokus på produkt- och konceptutveckling, med en unik styrka inom form, design och funktionalitet. Dunis innovationsprocess kännetecknas av förmågan att snabbt och flexibelt kunna utveckla nya kollektioner, koncept och produkter som skapar ett tydligt mervärde för de olika kundkategorierna på marknaden.

Duni driver utvecklingen inom de marknadssegment där koncernen har en ledande ställning, men fortsätter samtidigt att vidareutveckla nya produkter och koncept för nya segment.

Designs for Duni®

För att stärka varumärket Duni som en innovativ aktör skapades under 2013 ”Designs for Duni®”, ett unikt koncept där Duni utvecklar produkter i samarbete med välkända europeiska designers och designhus. Konceptet positionerar Duni som en ledande designpartner hos återförsäljarna. Det ger möjlighet till avtal med högre marginal och skapar samtidigt starkare attraktionskraft och högre innovationsgrad i sortimentet. Under 2013 genomfördes bland annat en lyckad lansering med designhuset Melli Mello i Tyskland.

Ett annat premiumkoncept är Amuse-bouche, små bägare för mingelmat, som används frekvent vid catering och event. Duniform® är ytterligare ett intressant koncept, en helhetslösning med förseglingsmaskin, tråg och förslutningsfilm. Båda dessa produktkoncept kommer att få ökat fokus framöver.

Kontinuerlig innovation

Produkter i premiumsortimentet Duni ecoecho™ tillverkas i innovativa material med tydligt förbättrad miljöprofil jämfört med standardsortimentet. Fokus ligger på egenskaper som resurseffektivitet, förnybarhet, komposterbarhet och ansvarsfullt skogsbruk.

Några exempel på nya, innovativa produkter är ett större sortiment i materialet bagasse, en spillprodukt från tillverkning av socker från sockerrör. Under 2013 kom en serie salladsskålar i detta material. En annan produkt i samma material är en rund pizzakartong, en ”dubbel innovation”, såväl material som form.

Duni har ett flertal produkter som ersätter linne. I slutet av 2011 lanserades ett helt nytt dukmaterial – Evolin® – som kombinerar textil- och linnedukens upplevelse med engångsproduktens fördelar. Evolin vänder sig till de restauranger och cateringfirmor som idag använder linne. Produkten utgör en av hörnstenarna för framtida tillväxt genom konvertering av linnekunder. Introduktionen av Evolin har fortsatt under 2013.

Marknadsutveckling 

De globala ekonomiska utsikterna är en huvudindikator för utvecklingen inom HoReCa-marknaden. Bred ekonomisk tillväxt är positivt för HoReCa-industrin. Det stimulerar konsumtionen inom HoReCa och även efterfrågan på engångsprodukter. På de flesta europeiska marknaderna var BNP-tillväxten svag under 2013. Den långsiktiga trenden pekar fortsatt mot fler restaurangbesök och en ökning av antal hotellnätter, i huvudsak drivet av förändrade konsumtionsmönster. Nya restaurangkoncept, såsom färdiglagad mat i livsmedelsbutiker, take-away och snabbservice-restauranger fortsätter att öka och tar en allt större marknadsandel. Efter flera år av stagnerande ekonomisk tillväxt är konsumenterna på de mogna europeiska marknaderna mer värdesökande och HoReCa-företagen konkurrerar hårdare för att nå en ännu större andel av de totala måltidstillfällena. På kundsidan sker fortsatt strukturella förändringar inom restaurangindustrin, där restaurangkedjor under gemensamma varumärken växer snabbare än marknaden i övrigt. Det är en utveckling som gynnar Dunis försäljning av kundanpassade koncept.

Dunis produktkategori i detaljhandeln visar en låg till plan tillväxttakt (AC Nielsen) med stort fokus på lågprisprodukter och egna varumärken. Delar av kategorin har också fått en utökad distribution i nya kanaler så som trädgårdscentra, inredningsbutiker och ”gör-det-själv”-butiker. Detta är återförsäljarkategorier som Duni i allt högre grad bearbetar på utvalda marknader.

Framtidsutsikter

HoReCa-industrin påverkas i hög grad av förändringar och trender av människors livsstil. Efterfrågan på lång sikt drivs framförallt av förbättrad köpkraft i kombination med ändrade vanor, bland annat att en ökad andel måltider äts utanför hemmet. Därutöver påverkas efterfrågan för Dunis produkter gynnsamt av att fler restauranger väljer att ersätta linne med engångslösningar av premiumkvalitet. Vidare fortsätter trenden mot ökad tillgänglighet och bekvämlighet kopplat till måltider och därför fortsätter take-away alternativen att växa. Denna trend får även stöd av att antalet enmanshushåll ökar och att urbaniseringen fortsätter. Lanseringen av Evolin® gör också en större del av den traditionella linnemarknaden inom HoReCa-sektorn potentiellt tillgänglig för Duni.

När det gäller det makroekonomiska perspektivet för 2014 finns det en fortsatt osäkerhet, med förväntan om viss tillväxt.

Rapportering  

Årsredovisningen omfattar räkenskapsåret 2013. Föregående år avser räkenskapsåret 2012. Det redovisade rörelseresultatet inkluderar jämförelsestörande poster; omstruktureringskostnader samt orealiserade värderingseffekter av valutaderivat.

Omstruktureringskostnaderna uppgår till -17 (-113) MSEK. Av årets omstruktureringskostnad består 11 MSEK av uppsägningskostnader i samband med att Duni delar upp affärsområdet Professionals sälj- och marknadsavdelningar på Table Top och Meal Service. Därutöver är 6 MSEK hänförliga till effektiviseringar inom logistikverksamheten. 83 MSEK av omstruktureringskostnaden 2012 avser nedskrivningar av anläggningstillgångar och lager relaterade till den planerade avvecklingen av hygienenheten inom Tissue.

För mer information om omstruktureringskostnader, se Not 9.              

Den orealiserade värderingseffekten av valutaderivat som redovisas i rörelseresultatet uppgår till 0 (0) MSEK.

Rörelseresultatet kommenteras i texten fortsättningsvis exklusive dessa jämförelsestörande poster.       

Jämförelsestörande poster

MSEK20132012
Underliggande rörelseresultat385342
Orealiserade värdeförändringar av derivatinstrument 00
Omstruktureringskostnader -17-113
Redovisat rörelseresultat369229

Omsättning

Dunis nettoomsättning uppgick till 3 803 (3 669) MSEK, en försäljningsökning på 3,7 %. Med oförändrade valutakurser från föregående år skulle nettoomsättningen vara 173 MSEK högre för året jämfört med 2012 års utfall, motsvarande en försäljningsökning om 4,7 %. Organisk tillväxt uppgår till 3,3 % i fasta växelkurser.

Affärsområdet Professional har under 2013 ökat omsättningen med 0,7 % motsvarande 1,8 % i fasta växelkurser. Catering, fast food och take-away segmentet har en positiv utveckling. Försäljningsökningen kommer främst från förvärvet av Song Seng i Singapore.

Inom affärsområdet Consumer har omsättningen ökat med 9,4 %. I fasta växelkurser motsvarar det en ökning om 11,1 %. Ett starkt år med god effekt från nya kontrakt som vunnits både 2012 och 2013.

Inom affärsområdet Tissue har omsättningen ökat med 14,2 %. Den högre försäljningen är en temporär effekt av beslutet om att avveckla hygienverksamheten. Enheten var planerad att stängas i april 2014 men under det fjärde kvartalet 2013 meddelade Duni att nedläggningen senareläggs till det första kvartalet 2015.

Resultat

Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 385 (342) MSEK. Med oförändrade valutakurser från föregående år skulle rörelseresultatet vara 6 MSEK högre för året. Rörelsemarginalen ökar från 9,3 % till 10,1 %. Alla affärsområden visar en resultatförbättring jämfört med föregående år. Även om tillväxten inom Professional varit låg har ökad volym inom Consumer bidragit till ett bättre kapacitetsutnyttjande.

Finansnettot uppgick till -19 (-25) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 350 (204) MSEK.  

För räkenskapsåret redovisades en skattekostnad om 83 (79) MSEK. Den effektiva skattesatsen uppgår till 23,7 % (38,9 %). Skattekostnaden föregående år påverkades negativt av att den uppskjutna skattefordran skrevs ned med 30 MSEK som en konsekvens av att den svenska bolagsskatten sänktes från 26,3 % till 22,0 % den 1 januari 2013.

Under året har den uppskjutna skattefordran relaterad till förlustavdrag reducerats med 40 (12) MSEK. 

Årets resultat uppgick till 267 (126) MSEK.  

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 82 (113) MSEK. Avskrivningarna uppgick till 117 (112) MSEK. Efter ett antal år med såväl lanseringar av nya material samt investeringar i miljöförbättrande åtgärder har 2013 karaktäriserats av lägre investeringar. Utförda investeringar är främst relaterade till koncernens produktionsanläggningar i Polen, Tyskland och Sverige.

Kassaflöde och finansiell ställning 

Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 463 (429) MSEK. Dunis starka kassaflöde är en effekt av resultatförbättringen men också en god kontroll av kundfordringar och leverantörsskulder. Under hösten har Duni haft vissa leveransproblem i samband med implementeringen av ett nytt lagerhanteringssystem. Effekterna av dessa leveransstörningar på koncernens rörelsekapital har endast varit marginella.

Koncernens balansomslutning uppgick per den 31 december till 3 695 (3 531) MSEK.

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick till 491 MSEK. Den 31 december 2012 uppgick den räntebärande nettoskulden till 638 MSEK.

Operativa och finansiella risker

Duni är exponerat för ett flertal rörelserisker som det är väsentligt att hantera.

Utvecklingen av attraktiva sortimentskollektioner och i synnerhet julkollektionen är mycket viktig för att Duni skall uppnå en god försäljnings- och resultatutveckling. Duni arbetar med detta genom att ständigt utveckla sitt sortiment. Ungefär 25 % av kollektionen byts ut varje år för att möta och skapa nya trender.

En försämrad konjunktur under en längre period i Europa skulle kunna leda till färre antal restaurangbesök, minskad konsumtion i konsumentledet och ökad priskonkurrens vilket kan påverka volymer och bruttomarginaler.

Dunis finansförvaltning och dess hantering av finansiella risker regleras av en finanspolicy antagen av styrelsen. Detta arbete leds och hanteras av koncernens finansfunktion, vilken ingår som en enhet inom moderbolaget. Koncernen delar in de finansiella riskerna i marknadsrisk, bestående av valutarisk, prisrisk och ränterisk samt kreditrisk och likviditetsrisk. Dessa risker kontrolleras i en övergripande riskhanteringspolicy som fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Se vidare Not 3 beträffande riskhantering.

Rättsliga tvister

Ett fåtal tvister avseende mindre belopp rörande kund- och leverantörsförhållanden är pågående vid bokslutstidpunkten. I årsbokslutet har reserver bokförts som enligt ledningens bedömning täcker eventuellt negativa utfall av dessa tvister. Se vidare Not 35 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser.

Miljö

Duni arbetar enligt antagen miljöstrategi efter policy och mål omfattande utveckling och information kring produkter, effektiv och kontrollerad produktion samt kunskap och kommunikation ur ett miljöperspektiv.

Miljö- och kvalitetssystem enligt ISO 14001 och ISO 9001 är införda och certifierade vid koncernens samtliga produktionsenheter. Leverantörer utvärderas enligt koncernens uppförandekod, som omfattar såväl miljö- som socialt ansvar.

Duni är även FSC-certifierade (Forest Stewardship Council) för försäljning, tillverkning och distribution av bland annat servetter, dukar och serveringsartiklar. Detta innebär att Dunis pappersprodukter kommer från hållbart skogsbruk.

Rexcell Tissue & Airlaid AB bedriver två tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken i svensk lagstiftning. Koncernen har tillstånd för tillverkning av 65 000 ton mjukpapper per år och 52 000 ton torrformerat papper per år vid bruket i Skåpafors och 10 000 ton torrformerat papper i Dals Långed. Bruken har beviljats tillstånd för utsläpp av koldioxid, CO2, av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Tilldelningen av utsläppsrätter är 2 318 ton för 2013 i Dals Långed och 19 840 ton för 2013 i Skåpafors. Totalt antal utsläppsrätter minskar varje år fram till år 2020 då Dals Långed kommer att ha utsläppsrättigheter motsvarande 2 027 ton per år och Skåpafors 17 349 ton per år.

Styrelsens arbete

Styrelsen bestod fram till och med augusti 2013 av fem ledamöter. Alex Myers valdes in som ny styrelseledamot vid årsstämman den 2 maj 2013. Han ersatte Thomas Gustafsson som tillträdde som VD för Duni i december 2012. Den 1 september anställdes Tina Andersson som marknads- och kommunikationsdirektör i Duni. Tina avgick som styrelseledamot i Duni på egen begäran och därefter verkar Dunis styrelse på fyra ledamöter fram till årsstämman 2014. Styrelsen har även två arbetstagarrepresentanter och två suppleanter. Styrelsen hade tio protokollförda möten under året. För ytterligare information om styrelsens arbete, se Bolagsstyrningsrapporten.  

Medarbetare

Goda arbetsförhållanden, tydliga mål och ramar i kombination med kontinuerligt stöd till medarbetare, är grundstenar för att skapa tillväxt och lönsamhet. Human Resources (HR) har till uppgift att stödja ledning, chefer och medarbetare för att stimulera medarbetarnas utveckling, öka engagemanget samt driva och samordna förändringsarbete. HR medverkar också i arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö för alla anställda.

Duni verkar utifrån fyra kärnvärden som ger vägledning i den dagliga verksamheten och tydliggör hur man gör saker på Dunis sätt. Kärnvärdena – Ägarskap, Mervärde, Öppenhet och Vinnarinstinkt - konkretiseras med hjälp av ett antal verksamhetsprinciper som sammantaget syftar till att skapa lönsam tillväxt, organisatorisk effektivitet och förbättrad kundnöjdhet.

Antalet anställda var den 31 december 2013, 1 902 stycken. Den 31 december 2012 var antalet anställda 1 875 stycken.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare

Föreslagna principer för VD och ledande befattningshavare till årsstämman 2014, gällande för 2014, är i all väsentlighet överensstämmande med de fastslagna principer som antogs på årsstämman 2013. För information om ersättningar till VD och ledande befattningshavare samt riktlinjer för ersättning till dessa se Bolagsstyrningsrapporten samt Not 13 .

Utländska bolag och filialer

Duni bedriver verksamhet i egen regi och har anställda i 17 europeiska länder samt i Singapore.  

Väsentliga händelser efter 31 december 2013

Inga händelser av vikt har inträffat efter den 31 december 2013.

 

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger