Printlogga

Resultaträkning, moderbolaget

MSEK     Not* 2013 2012
Intäkter     5 6 1 113 1 056
Kostnad för sålda varor 6 8 9 10 -980 -936
Bruttoresultat         133 120
 
Försäljningskostnader     8 9 -118 -123
Administrationskostnader   8 9 11 -122 -132
Forsknings- och utvecklingskostnader       8 -8 -12
Övriga rörelseintäkter       14 198 190
Övriga rörelsekostnader     8 15 -168 -178
Rörelseresultat       16 -86 -135
 
Resultat från finansiella poster     16 17
Intäkter från andelar i koncernföretag       18 255 238
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter         31 30
Räntekostnader och liknande kostnader         -24 -22
Finansiella poster netto         262 245
 
Resultat efter finansiella poster         176 110
 
Skatt på årets resultat       19 -37 -48
Årets resultat         138 63
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger