Printlogga

Nyckeltalsdefinitioner

Antal anställda
Antalet anställda vid periodens slut.

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat som procentandel av eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat som procentandel av sysselsatt kapital.

Bruttomarginal
Bruttoresultat som procentandel av försäljning.

EBIT
Rörelseresultat.

EBIT underliggande
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster.

EBIT marginal
EBIT som procentandel av försäljning.

EBITA
Rörelseresultat justerat för nedskrivning av anläggningstillgångar.

EBITA marginal
EBITA som procentandel av försäljning.

EBITDA
Rörelseresultat justerat för av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar.

EBITDA marginal
EBITDA som procentandel av försäljning.

Kostnad för sålda varor
Kostnad för sålda varor, inklusive produktions- och logistikkostnader.

P/E tal
Aktuell aktiekurs i förhållande till vinst per aktie.

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder och pensioner minskat med likvida medel och räntebärande fordringar.

Skuldsättningsgrad
Nettoskuld i förhållande till totalt kapital där nettoskulden är den totala upplåningen med avdrag för likvida medel och det totala kapitalet är eget kapital samt nettoskulden.

Sysselsatt kapital
Icke räntebärande anläggningstillgångar och omsättningstillgångar med avdrag för icke räntebärande skulder.

Valutajusterad
Siffor som justerats för effekter av valutakursdifferenser i samband med konsolidering. 2013 års siffror beräknade med 2012 års valutakurser. Effekter av omsättning av balansposter ingår inte.

Vinst per aktie
Resultatet för perioden delat med det genomsnittliga antalet aktier.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger