Printlogga

Resultaträkning, koncernen

MSEK Not* 2013 2012
Intäkter       5 6 3 803 3 669
Kostnad för sålda varor 6 7 8 9 10 -2 798 -2 724
Bruttoresultat           1 005 945
 
Försäljningskostnader     7 8 9 -437 -438
Administrationskostnader   7 8 9 11 -173 -176
Forsknings- och utvecklingskostnader       7 8 -19 -26
Övriga rörelseintäkter         14 2 4
Övriga rörelsekostnader     7 8 15 -10 -81
Rörelseresultat       5 16 369 229
 
Resultat från finansiella poster       16 17
Finansiella intäkter           7 5
Finansiella kostnader           -26 -30
Finansiella poster netto           -19 -25
 
Resultat efter finansiella poster           350 204
 
Inkomstskatt         19 -83 -79
Årets resultat           267 126
 
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare           267 126
 
Resultat per aktie (uttryckt i kr per aktie), räknat på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under året:
- Före och efter utspädning         20 5,68 2,67
 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger