Printlogga

Not 19 - Inkomstskatt

 Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Aktuell skatt för året -43-48
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 0 1--
Uppskjuten skatt-40 -32-37-48
Skatt på årets resultat -83-79 -37-48

Uppskjuten skatt i resultaträkningen består av följande poster:

 Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Uppskjuten skatt, internvinst i lager -1-2--
Uppskjuten skatt, obeskattade reserver -415 --
Uppskjuten skatt, värderade förlustavdrag -40-45 -37-51
Uppskjuten skatt, övrigt  50 03
Summa uppskjuten skatt  -40-32 -37-48

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av vägd genomsnittlig skattesats för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande:

 Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Redovisat resultat före skatt 350202176110
Skatt enligt gällande skattesats -81-53-39-29
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -2-4-23-27
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter  372541
Effekt av utländska skattesatser0000
Skatteintäkt/kostnad pga ändrad skattesats  -1-30 0-33
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 1 --
Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen  -83-79 -37-48

Skattesats

Moderbolagets gällande skattesats för inkomstskatt är 22 % (2012: 26,3 %). Från och med 1 januari 2013 sänktes skattesatsen i Sverige, moderbolaget, till 22 %.

Temporära skillnader

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Förändring i uppskjutna skattefordringar och skulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma skatterätt.

Uppskjutna skattefordringar

MSEK, Koncernen Förlust
avdrag
Intern
vinst
PensionerStruktur-kostnaderÖvrigt*Summa
Per 31 december 20112293-115238
Övergångseffekt vid ändrad redovisningsprincip IAS19R--14--14
Per 1 januari 201222931315252
Redovisat i resultaträkningen -12-2-53-6
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skatttesatser-33- --1-34
Redovisat i övrigt totalresultat - -6 - -6
Valutakursdifferenser  -1-0 - - -1
Per 31 december 2012 183 119 67217
Redovisat i resultaträkningen-40-1-42-35
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skatttesatser-----0
Redovisat i övrigt totalresultat---4---4
Valutakursdifferenser0---00
Per 31 december 2013143015109178
*Övrigt avser bl a uppskjuten skatt på osäkra kundfordringar och omstruktureringskostnader.

Redovisad effekt av ändrade skattesatser härrör sig till den svenska verksamheten, se även "skattesats" ovan. Förlustavdragen hänför sig i allt väsentligt till genomförda omstruktureringar. För värdering av förlustavdrag se Not 4.1. Det är ledningens bedömning att genomförda omstruktureringsåtgärder kommer att leda till skattemässiga överskott mot vilka de skattemässiga underskotten kommer att kunna utnyttjas. 

Uppskjutna skatteskulder

MSEK, Koncernen Obeskattade reserver Finansiella instrument Övrigt Summa
Per 31 december 201130038 
Redovisat i resultaträkningen -1106-5 
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser-3--1-4
Valutakursdifferens - - 0
Per 31 december 20121601329 
Redovisat i resultaträkningen  4 0
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser---0
Förvärvad skatteskuld--44
Valutakursdifferens - -0
Per 31 december 2013 2002040 

Övrigt avser bland annat uppskjuten skatt på pensioner.

Den uppskjutna skatten är värderad enligt respektive lands gällande skattesats.

 Uppskjutna skattefordringar  Uppskjutna skatteskulder
MSEK, Moderbolaget Förlust
avdrag*
Finansiella instrument ÖvrigtSumma Finansiella instrument  
Per 31 december 2011 21802180 
Redovisat i resultaträkningen  -18 30-15 - 
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser-330--33- 
Redovisat i övrigt totalresultat---0- 
Valutakursdifferenser 0 -- 0- 
Per 31 december 2012 1670171 
Redovisat i resultaträkningen-3700-37- 
Redovisat i övrigt totalresultat---0- 
Valutakursdifferenser-1---1- 
Per 31 december 2013129401320 
*Samtliga förlustavdrag i moderbolaget har evig tid.

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet. Någon kvittning har inte ägt rum.

Redovisning av förfallotid:

 Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Uppskjutna skattefordringar     
Utnyttjas efter mer än 12 månader 137171106 135 
Utnyttjas inom 12 månader 414626 35 
Summa178217132 171 
     
Uppskjutna skatteskulder     
Utnyttjas efter mer än 12 månader 2016  --
Utnyttjas inom 12 månader 2013 
Summa 4029 

Nettoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:

 Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 20122013 2012
Ingående balans 188214171218
Redovisat i resultaträkningen-38-1-37-15
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser--30--33
Redovisat i övrigt totalresultat-46-0
Förvärvad skatteskuld-4---
Valutakursdifferenser0-1-10
Utgående balans  142188 132171

Skatt avseende poster som redovisats direkt mot eget kapital

Uppskjutna skatter redovisade i eget kapital uppgår till 0 (2012: 0) MSEK i både koncernen och moderbolaget.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger