Printlogga

Not 29 - Derivatinstrument

 2013 2012
MSEKTillgångSkuld TillgångSkuld
Ränteswap - kassaflödessäkring01 02
Valutaterminskontrakt52 11
Summa redovisat i balansräkningen53 13
Finansiella instrument som omfattas av ramavtal om kvittning-2  -1 
Summa efter beaktande av ramavtal av kvittning3  0 

Duni använder ränteswappar samt valutaterminskontrakt för att hantera sin translation risk. Samtliga derivatinstrument marknadsvärderas och värdeförändringen avseende valutaterminskontrakt redovisas i resultaträkningen medan värdeförändringen på ränteswappar redovisas i övrigt totalresultat.

Den maximala exponeringen för kreditrisk på balansdagen är verkligt värde på de derivatinstrument som redovisas som tillgångar i balansräkningen.

Ränteswap

I finanspolicyn skrivs att genomsnittlig ränteperiod skall vara 6 månader för den totala låneportföljen med möjlighet till en variation av +/- 6 månader.

Duni har valt att säkra viss del av utestående lån med ränteswap, rörlig mot fast ränta. Redovisning av ränteswap klassificeras som en kassaflödessäkring och hanteras som säkringsredovisning enligt IAS 39.

Utestående nominellt belopp per 2013-12-31 är 30 MEUR. Vinster och förluster på ränteswappar per 31 december 2013, som redovisats i säkringsreserven i eget kapital "Rapport över förändring i eget kapital för koncernen", kommer kontinuerligt att överföras till finansiella kostnader i resultaträkningen till dess att swappen förfallit.

Valutaterminskontrakt

Valutaterminskontrakt avtalas med avsikten att skydda koncernen mot förändringar i valutakurser genom att kontrakten fastställer den kurs till vilken en tillgång eller skuld i utländsk valuta kommer att realiseras. En ökning eller minskning av det belopp som krävs för att reglera tillgången/skulden kompenseras av en motsvarande värdeförändring av terminskontraktet.

Vägd genomsnittlig löptid för koncernens valutaterminer fördelade efter dess syfte visas i nedanstående tabell:

 Genomsnittlig löptid i månader
 20132012
Valutaterminskontrakt för finansiella tillgångar och skulder11

Marknadsvärdet vid utgången av perioden för dessa terminer uppgår till 1 (2012: 0) MSEK.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger