Printlogga

Not 33 - Pensionsförpliktelser

Ersättningar för pensioner och andra ersättningar efter anställning erläggs till övervägande del genom avgiftsbestämda planer där fortlöpande betalningar till myndigheter och försäkringsbolag görs. Dessa fristående organ tar därmed över förpliktelserna mot de anställda. Inom koncernen finns även ett antal förmånsbaserade pensionsplaner, vilket innebär att de anställda garanteras en pension motsvarande en procentuell andel av lönen.

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

 Koncernen
MSEK 2013 2012
Förmånsbestämda pensionsplaner 223 246

Förmånsbestämda pensionsplaner

Inom koncernen finns ett flertal förmånsbestämda pensionsplaner, där de anställda har rätt till ersättning efter avslutad anställning baserat på slutlön och tjänstgöringstid. De största planerna finns i Sverige (motsvarande cirka 40 % av den totala pensionsplanen), Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Belgien. Planerna i Storbrittanien och Nederländerna är externt fonderade, där förvaltningstillgångarna innehas av stiftelser eller liknande juridiska personer. Stiftelsernas verksamhet regleras av nationella bestämmelser och praxis, vilket gäller förhållandet mellan koncernen och förvaltare (eller motsvarande) av stiftelsens förvaltningstillgångar, samt hur förvaltningstillgångarna är sammansatta av olika typer av tillgångar.

Duni tillämpar från och med den 1 januari 2013 den reviderade IAS 19 Ersättningar till anställda, IAS19R. Detta innebär att tidigare oredovisade aktuariella förluster redovisas vid övergångstidpunkten samt att de aktuariella vinster och förluster som uppstår framgent kommer att redovisas i övrigt totalresultat. Jämförelsetalen för 2012 är omräknade enligt IAS19R.

Pensionsförsäkring i Alecta

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i det oberoende försäkringsbolaget Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3 Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Duni har inte tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 3 (2012: 3) MSEK.

Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Per 2013-12-31 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 148 % (2012: 129 %). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.

De belopp som redovisas i koncernens balansräkning består av:

 Förmånsbestämda pensionsplaner
MSEK 2013 2012 (omräknad)
Nuvärdet av fonderade förpliktelser 181 166
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde -156 -135
Nuvärdet av ofonderade förpliktelser 198 215
Nettoskuld i balansräkningen 223 246

Totala pensionskostnader som redovisas i koncernens resultaträkning är följande:

 2013 2012
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år -4 -3
Räntekostnad -12 -14
Ränteintäkt5 4
Aktuariella nettovinster som redovisas för året - 0
Summa pensionskostnad avseende förmånsbestämda pensionsplaner -11 -13
Årets pensionskostnad avseende avgiftsbestämta pensionsplaner -31 -30
Summa årets totala pensionskostnad, ingår i personalkostnader (not 13) -42 -43
   
Årets omvärdering av pensionsplaner redovisade i övrigt totalresultat 17 -34

Kostnaderna avseende förmånsbestämda pensionsplaner fördelas i koncernens resultaträkning på följande poster:

 Förmånsbestämda pensionsplaner
MSEK 2013 2012
Rörelseresultat -4 -4
Finansiella kostnader -7 -9
Summa kostnader från förmånsbestämda pensionsplaner i resultaträkningen -11 -13

Förändringen i den förmånsbestämda förpliktelsen under året är följande:

 Förmånsbestämda pensionsplaner
MSEK 2013 2012 (omräknad)
Vid årets början 381 328
Kostnader för tjänstgöring under innevarande år 4 3
Räntekostnad 12 14
Omvärderingar förluster(+)/vinster(-) -12 57
Valutakursdifferenser 8 -6
Utbetalda ersättningar -15 -15
Regleringar 1 0
Vid årets slut 379 381
Erfarenhetsbaserade justeringar av förmånsbestämda förpliktelser -2 2

Omvärderingar innebär vinst/förlust till följd av förändrade demografiska antaganden, finansiella antaganden samt erfarenhetsbaserade vinster/förluster.

Förändringen i verkligt värde på förvaltningstillgångar under året är följande:

 2013 2012
Vid årets början -135 -104
Ränteintäkt-5 -4
Aktuariella förluster(+)/vinster(-) -5 -23
Valutakursdifferenser -5 3
Avgifter från arbetsgivaren -8 -8
Avgifter från anställda -1 -1
Utbetalda ersättningar 3 3
Regleringar 0 -1
Vid årets slut -156 -135
   
Erfarenhetsbaserade justeringar av förvaltningstillgångar -5 -23

Förvaltningstillgångarna finns i huvudsak i Storbritannien och Holland. I Holland och Tyskland består fonderingen av försäkringskontrakt som ger en garanterad årlig avkastning med möjlighet till en av försäkringsbolaget årligen beslutad bonus. I Storbrittanien är 65 % av förvaltningstillgångarna placerade i egetkapitalinstrument, 20 % i obligationer samt 14 % i fastigheter, i princip oförändrad fördelning från föregående år.

Avgifter till förmånsbestämda pensionsplaner 2014 förväntas uppgå till samma nivå som 2013.

Vägd genomsnittlig löptid för pensionsförpliktelsen uppgår till 16,4 år.

Aktuariella antaganden på balansdagen Sverige Tyskland Storbritannien Nederländerna Belgien
Diskonteringsränta 3,6 % (3,1) 2,8 % (2,8) 4,5 % (4,4) 3,6 % (3,5) 2,8 % (2,4)
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar - 2,8 % (2,8) 4,5 % (4,4) 3,6 % (3,5) 2,8 % (2,4)
Framtida årliga löneökningar 0,0 % (0,0) 0,0 % (0,0) 4,1 % (3,7) 2,5 % (2,5) 3,0 % (3,0)
Framtida årliga pensionsökningar 1,4 % (1,5) 2,0 % (2,0) 3,35 % (2,9) 0,0 % (0,0) 0,0 % (0,0)
Personalomsättning 0,0 % (0,0) 0,0 % (0,0) 0,0 % (0,0) 0,0 % (0,0) 0,0 % (0,0)

Antaganden beträffande framtida livslängd baseras på offentlig statistik och erfarenheter från dödlighetsundersökningar i varje land, och sätts i samråd med aktuariell expertis.

Genom sina förmånsbestämda pensionsplaner är Duni exponerad mot ett antal risker, de mest väsentliga riskerna är:

Tillgångars volatilitet: Planens skulder är beräknade genom användning av en diskonteringsränta som utgår från företagsobligationer. Om förvaltningstillgångarna inte uppnår motsvarande avkastning uppstår underskott. På kort sikt kan detta medföra volatilitet men då skulden i pensionsplanen är långsiktig är placeringar i till exempel eget kapital instrument lämpligt för att hantera planen effektivt och få bästa avkastning.

Förändringar i obligationernas avkastning: En minskning i räntan på företagsobligationer kommer att innebära en ökning av skulderna i planerna.

Inflationsrisk: Vissa av planens pensionsförpliktelser är kopplade till inflationen, högre inflation leder till högre skulder. De flesta förvaltningstillgångarna är antingen opåverkade av (fast ränta på obligationer) eller svagt korrelerade med (aktier) inflationen, vilket innebär att en ökning i inflationen också kommer öka underskottet.

Livslängdsantaganden: Merparten av pensionsförpliktelserna innebär att de anställda som omfattas av planen ska erhålla förmånerna livet ut vilket medför att höjda livslängdsantaganden resulterar i högre pensionsskulder. Detta är framförallt väsentligt i de svenska planerna vilka inflationsökningar medför högre känslighet för ändringar i livslängdsantaganden.

Sammansättning per land, 2013 MSEK Sverige Tyskland Storbritannien Nederländerna Belgien
Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser 144 53 104 73 5
Verkligt värde på förvaltningstillgångar - 0 -90 -62 -4
Summa förmånsbestämd pensionsplan per land 144 53 14 11 1
Diskonteringsräntans känslighet i den förmånsbestämda förpliktelsen (DBO):
 Förändring i antagande Ökning i antagande Minskning i antagande
Diskonteringsränta +/- 1,0 % Minskning med 13,9 % Ökning med 16,9 %
Om förväntad livslängd i den svenska pensionsplanen skulle öka med 1 år från antagandet skulle den svenska pensionsplanen öka med 5,3 %.

Om pensionsökningarna i den svenska pensionsplanen skulle öka med 1 % från antagandet skulle den svenska pensionsplanen öka med 13,9 %.

Om pensionsökningarna i den svenska pensionsplanen skulle minska med 1 % från antagandet skulle den svenska pensionsplanen minska med 11,7 %.

Känslighetsanalysen förutsätter att alla andra antaganden är oförändrade.
 
 Moderbolaget
MSEK 2013 2012
Avsättningar enligt Tryggandelagen   
FPG/PRI-pensioner 112 112
Skuld i balansräkningen
112 112
   
De belopp som redovisas i moderbolagets resultaträkning är följande:   
Intjänat under året 0 0
Räntekostnad -4 -5
Årets pensionskostnad -4 -5

Förändringen i den förmånsbestämda förpliktelsen under året är följande:

 2013 2012
Vid årets början 112 114
Nettokostnad redovisad i resultaträkningen 4 5
Utbetalda ersättningar -7 -7
Regleringar 0 0
Vid årets slut 109 112

Skulden i moderbolaget avser pensionsförpliktelse hos PRI.

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger