Printlogga

Not 8 - Avskrivningar och Nedskrivningar

Avskrivningar Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Goodwill - - 100 100
Aktiverade utvecklingskostnader 13 14 12 14
Varumärken och licenser 1 1 1 1
Byggnader och markanläggningar 6 7 1 2
Maskiner och inventarier 98 90 6 5
Totala avskrivningar 118 112 120 122
 
Avskrivningarna ingår i kostnaden för respektive funktion enligt följande:
 
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Kostnad för sålda varor 94 87 5 5
Försäljningskostnader 0 1 - -
Administrationskostnader 24 24 15 17
Övriga rörelsekostnader - - 100 100
Totala avskrivningar 118 112 120 122
 
Avskrivningar som redovisas under rubriken övriga rörelsekostnader för moderbolaget i tabellen ovan avser i sin helhet avskrivningar på goodwill.
Nedskrivningar Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Aktiverade utvecklingskostnader - 3 - -
Byggnader och markanläggningar - 16 - -
Maskiner och inventarier - 45 - -
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar - 21 - -
Totala nedskrivningar 0 85 0 0
Nedskrivningar ingår i kostnaden för respektive funktion enligt följande:
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2013 2012 2013 2012
Försäljningskostnader - 4 - 4
Övriga rörelsekostnader - 81 - 16
Totala nedskrivningar 0 85 0 21

 

Här kan man lägga lite text.

Denna text ska till höger